2563. κάλαμος (kalamos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2563. κάλαμος (kalamos) — 12 Occurrences

Matthew 11:7 N-AMS
GRK: ἔρημον θεάσασθαι κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου
NAS: to see? A reed shaken
KJV: to see? A reed shaken
INT: wilderness to look at a reed by [the] wind

Matthew 12:20 N-AMS
GRK: κάλαμον συντετριμμένον οὐ
NAS: A BATTERED REED HE WILL NOT BREAK
KJV: A bruised reed shall he not
INT: A reed bruised not

Matthew 27:29 N-AMS
GRK: αὐτοῦ καὶ κάλαμον ἐν τῇ
NAS: it on His head, and a reed in His right hand;
KJV: head, and a reed in his
INT: of him and a reed in the

Matthew 27:30 N-AMS
GRK: ἔλαβον τὸν κάλαμον καὶ ἔτυπτον
NAS: on Him, and took the reed and [began] to beat
KJV: him, and took the reed, and smote
INT: they took the reed and struck [him]

Matthew 27:48 N-DMS
GRK: καὶ περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν
NAS: and put it on a reed, and gave Him a drink.
KJV: and put [it] on a reed, and gave him
INT: and having put [it] on a reed gave to drink him

Mark 15:19 N-DMS
GRK: τὴν κεφαλὴν καλάμῳ καὶ ἐνέπτυον
NAS: His head with a reed, and spitting
KJV: on the head with a reed, and
INT: head with a reed and spat on

Mark 15:36 N-DMS
GRK: ὄξους περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν
NAS: put it on a reed, and gave Him a drink,
KJV: and put [it] on a reed, and gave him
INT: with vinegar having put [it] on a reed gave to drink him

Luke 7:24 N-AMS
GRK: ἔρημον θεάσασθαι κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου
NAS: to see? A reed shaken
KJV: for to see? A reed shaken
INT: wilderness to look at a reed by [the] wind

3 John 1:13 N-GMS
GRK: μέλανος καὶ καλάμου σοι γράφειν
NAS: to write [them] to you with pen and ink;
KJV: ink and pen write unto thee:
INT: ink and pen to you to write

Revelation 11:1 N-NMS
GRK: ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ
NAS: there was given me a measuring rod like
KJV: me a reed like
INT: was given to me a reed like a staff

Revelation 21:15 N-AMS
GRK: εἶχεν μέτρον κάλαμον χρυσοῦν ἵνα
NAS: a gold measuring rod to measure
KJV: had a golden reed to measure
INT: had a measuring reed golden that

Revelation 21:16 N-DMS
GRK: πόλιν τῷ καλάμῳ ἐπὶ σταδίων
NAS: the city with the rod, fifteen hundred miles;
KJV: the city with the reed, twelve
INT: city with the reed in stadia

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page