2680. κατασκευάζω (kataskeuazó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2680. κατασκευάζω (kataskeuazó) — 11 Occurrences

Matthew 11:10 V-FIA-3S
GRK: σου ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν
NAS: AHEAD OF YOU, WHO WILL PREPARE YOUR WAY
KJV: face, which shall prepare thy way
INT: of you who will prepare the way

Mark 1:2 V-FIA-3S
GRK: σου ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν
NAS: OF YOU, WHO WILL PREPARE YOUR WAY;
KJV: face, which shall prepare thy way
INT: of you who will prepare the way

Luke 1:17 V-RPM/P-AMS
GRK: Κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον
NAS: a people prepared for the Lord.
KJV: a people prepared for the Lord.
INT: for [the] Lord a people prepared

Luke 7:27 V-FIA-3S
GRK: σου ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν
NAS: OF YOU, WHO WILL PREPARE YOUR WAY
KJV: face, which shall prepare thy way
INT: of you who will prepare the way

Hebrews 3:3 V-APA-NMS
GRK: οἴκου ὁ κατασκευάσας αὐτόν
NAS: so much as the builder of the house
KJV: inasmuch as he who hath builded the house
INT: house the [one] having built it

Hebrews 3:4 V-PIM/P-3S
GRK: γὰρ οἶκος κατασκευάζεται ὑπό τινος
NAS: house is built by someone,
KJV: every house is builded by some
INT: indeed house is built by someone

Hebrews 3:4 V-APA-NMS
GRK: δὲ πάντα κατασκευάσας θεός
NAS: by someone, but the builder of all things
KJV: [man]; but he that built all things
INT: however everything having built [is] God

Hebrews 9:2 V-AIP-3S
GRK: σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ἡ πρώτη
NAS: For there was a tabernacle prepared, the outer
KJV: a tabernacle made; the first,
INT: a tabernacle indeed was prepared the first

Hebrews 9:6 V-RPM/P-GMP
GRK: δὲ οὕτως κατεσκευασμένων εἰς μὲν
NAS: have been so prepared, the priests
KJV: were thus ordained, the priests went
INT: moreover thus having been prepared into indeed

Hebrews 11:7 V-AIA-3S
GRK: βλεπομένων εὐλαβηθεὶς κατεσκεύασεν κιβωτὸν εἰς
NAS: in reverence prepared an ark
KJV: moved with fear, prepared an ark
INT: seen having been moved with fear prepared an ark for

1 Peter 3:20 V-PPM/P-GFS
GRK: ἡμέραις Νῶε κατασκευαζομένης κιβωτοῦ εἰς
NAS: of Noah, during the construction of the ark,
KJV: while the ark was a preparing, wherein
INT: [the] days of Noah [while was] being prepared [the] ark into

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page