2749. κεῖμαι (keimai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2749. κεῖμαι (keimai) — 24 Occurrences

Matthew 3:10 V-PIM/P-3S
GRK: τῶν δένδρων κεῖται πᾶν οὖν
NAS: is already laid at the root
KJV: also the axe is laid unto the root
INT: of the trees is applied every Therefore

Matthew 5:14 V-PPM/P-NFS
GRK: ἐπάνω ὄρους κειμένη
NAS: A city set on a hill
KJV: A city that is set on
INT: on a hill set

Matthew 28:6 V-IIM/P-3S
GRK: τόπον ὅπου ἔκειτο
NAS: the place where He was lying.
KJV: where the Lord lay.
INT: place where was lying

Luke 2:12 V-PPM/P-ANS
GRK: ἐσπαργανωμένον καὶ κείμενον ἐν φάτνῃ
NAS: wrapped in cloths and lying in a manger.
KJV: wrapped in swaddling clothes, lying in
INT: wrapped in swaddling clothes and lying in a manger

Luke 2:16 V-PPM/P-ANS
GRK: τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ
NAS: and the baby as He lay in the manger.
KJV: and the babe lying in a manger.
INT: the baby lying in the

Luke 2:34 V-PIM/P-3S
GRK: Ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν
NAS: this [Child] is appointed for the fall
KJV: this [child] is set for
INT: Behold this [child] is appointed for [the] fall

Luke 3:9 V-PIM/P-3S
GRK: τῶν δένδρων κεῖται πᾶν οὖν
NAS: is already laid at the root
KJV: also the axe is laid unto the root
INT: of the trees is applied every therefore

Luke 12:19 V-PPM/P-ANP
GRK: πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη
NAS: many goods laid up for many years
KJV: much goods laid up for many
INT: many good things laid up for years

Luke 23:53 V-PPM/P-NMS
GRK: οὐδεὶς οὔπω κείμενος
NAS: one had ever lain.
KJV: before was laid.
INT: no one not yet laid

John 2:6 V-PPM/P-NFP
GRK: τῶν Ἰουδαίων κείμεναι χωροῦσαι ἀνὰ
NAS: waterpots set there
KJV: And there were set there six
INT: of the Jews standing having space for

John 19:29 V-IIM/P-3S
GRK: σκεῦος ἔκειτο ὄξους μεστόν
NAS: wine was standing there; so
KJV: Now there was set a vessel full
INT: A vessel was set of vinegar full

John 20:5 V-PPM/P-ANP
GRK: παρακύψας βλέπει κείμενα τὰ ὀθόνια
NAS: the linen wrappings lying [there]; but he did not go
KJV: the linen clothes lying; yet
INT: having stooped down he sees lying the linen cloths

John 20:6 V-PPM/P-ANP
GRK: τὰ ὀθόνια κείμενα
NAS: the linen wrappings lying [there],
KJV: seeth the linen clothes lie,
INT: the linen cloths lying

John 20:7 V-PPM/P-ANS
GRK: τῶν ὀθονίων κείμενον ἀλλὰ χωρὶς
NAS: on His head, not lying with the linen wrappings,
KJV: not lying with
INT: the linen cloths lying but by itself

John 20:12 V-IIM/P-3S
GRK: ποσίν ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα
NAS: the body of Jesus had been lying.
KJV: the body of Jesus had lain.
INT: feet where was laid the body

John 21:9 V-PPM/P-AFS
GRK: βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμένην καὶ ὀψάριον
NAS: a charcoal fire [already] laid and fish
KJV: there, and fish laid thereon, and
INT: they see a fire of coals lying and fish

1 Corinthians 3:11 V-PPM/P-AMS
GRK: παρὰ τὸν κείμενον ὅς ἐστιν
NAS: than the one which is laid, which
KJV: lay than that is laid, which is
INT: besides that which is laid which is

2 Corinthians 3:15 V-PIM/P-3S
GRK: καρδίαν αὐτῶν κεῖται
NAS: is read, a veil lies over their heart;
KJV: is read, the vail is upon their heart.
INT: heart of them lies

Philippians 1:16 V-PIM/P-1S
GRK: τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι
NAS: knowing that I am appointed for the defense
INT: of the gospel I am set

1 Thessalonians 3:3 V-PIM/P-1P
GRK: εἰς τοῦτο κείμεθα
NAS: know that we have been destined for this.
KJV: know that we are appointed thereunto.
INT: for this we are destined

1 Timothy 1:9 V-PIM/P-3S
GRK: νόμος οὐ κεῖται ἀνόμοις δὲ
NAS: that law is not made for a righteous person,
KJV: is not made for a righteous man, but
INT: law not is enacted for lawless however

1 John 5:19 V-PIM/P-3S
GRK: τῷ πονηρῷ κεῖται
NAS: world lies in [the power of] the evil one.
KJV: the whole world lieth in wickedness.
INT: the evil [one] lies

Revelation 4:2 V-IIM/P-3S
GRK: ἰδοὺ θρόνος ἔκειτο ἐν τῷ
NAS: a throne was standing in heaven,
KJV: behold, a throne was set in heaven,
INT: behold a throne was set in

Revelation 21:16 V-PIM/P-3S
GRK: πόλις τετράγωνος κεῖται καὶ τὸ
NAS: The city is laid out as a square,
KJV: And the city lieth foursquare, and
INT: city four-square lies and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page