2756. κενός (kenos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2756. κενός (kenos) — 18 Occurrences

Mark 12:3 Adj-AMS
GRK: καὶ ἀπέστειλαν κενόν
NAS: him and sent him away empty-handed.
KJV: and sent [him] away empty.
INT: and sent [him] away empty-handed

Luke 1:53 Adj-AMP
GRK: πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς
NAS: And sent away the rich empty-handed.
KJV: the rich he hath sent empty away.
INT: [the] rich he sent away empty

Luke 20:10 Adj-AMS
GRK: αὐτὸν δείραντες κενόν
NAS: him and sent him away empty-handed.
KJV: him, and sent [him] away empty.
INT: him having beaten empty-handed

Luke 20:11 Adj-AMS
GRK: ἀτιμάσαντες ἐξαπέστειλαν κενόν
NAS: and sent him away empty-handed.
KJV: and sent [him] away empty.
INT: having dishonored [him] sent [him] away empty

Acts 4:25 Adj-ANP
GRK: λαοὶ ἐμελέτησαν κενά
NAS: AND THE PEOPLES DEVISE FUTILE THINGS?
KJV: the people imagine vain things?
INT: peoples did devise vain things

1 Corinthians 15:10 Adj-NFS
GRK: ἐμὲ οὐ κενὴ ἐγενήθη ἀλλὰ
NAS: me did not prove vain; but I labored
KJV: was not in vain; but I laboured
INT: me not void has been but

1 Corinthians 15:14 Adj-NNS
GRK: οὐκ ἐγήγερται κενὸν ἄρα καὶ
NAS: our preaching is vain, your faith
KJV: [is] our preaching vain, and your
INT: not has been raised vain then also

1 Corinthians 15:14 Adj-NFS
GRK: κήρυγμα ἡμῶν κενὴ καὶ ἡ
NAS: your faith also is vain.
KJV: [is] also vain.
INT: preaching of us void also the

1 Corinthians 15:58 Adj-NMS
GRK: οὐκ ἔστιν κενὸς ἐν κυρίῳ
NAS: that your toil is not [in] vain in the Lord.
KJV: is not in vain in the Lord.
INT: not is void in [the] Lord

2 Corinthians 6:1 Adj-ANS
GRK: μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν
NAS: the grace of God in vain--
KJV: of God in vain.
INT: not in vain the grace

Galatians 2:2 Adj-AMS
GRK: πως εἰς κενὸν τρέχω ἢ
NAS: or had run, in vain.
KJV: had run, in vain.
INT: hardly in vain I should be running or

Ephesians 5:6 Adj-DMP
GRK: ὑμᾶς ἀπατάτω κενοῖς λόγοις διὰ
NAS: deceive you with empty words,
KJV: deceive you with vain words: for
INT: you let deceive with empty words on account of

Philippians 2:16 Adj-ANS
GRK: οὐκ εἰς κενὸν ἔδραμον οὐδὲ
NAS: because I did not run in vain nor toil
KJV: run in vain, neither laboured
INT: not in vain I ran nor

Philippians 2:16 Adj-ANS
GRK: οὐδὲ εἰς κενὸν ἐκοπίασα
NAS: nor toil in vain.
KJV: laboured in vain.
INT: nor in vain toiled

Colossians 2:8 Adj-GFS
GRK: φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης κατὰ
NAS: philosophy and empty deception,
KJV: philosophy and vain deceit, after
INT: philosophy and empty deceit according to

1 Thessalonians 2:1 Adj-NFS
GRK: ὅτι οὐ κενὴ γέγονεν
NAS: that our coming to you was not in vain,
KJV: it was not in vain:
INT: that not in vain it has been

1 Thessalonians 3:5 Adj-ANS
GRK: καὶ εἰς κενὸν γένηται ὁ
NAS: you, and our labor would be in vain.
KJV: be in vain.
INT: and to void should become the

James 2:20 Adj-VMS
GRK: ὦ ἄνθρωπε κενέ ὅτι ἡ
NAS: to recognize, you foolish fellow,
KJV: thou know, O vain man, that
INT: O fellow empty that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page