2818. κληρονόμος (kléronomos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2818. κληρονόμος (kléronomos) — 15 Occurrences

Matthew 21:38 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ κληρονόμος δεῦτε ἀποκτείνωμεν
NAS: This is the heir; come,
KJV: This is the heir; come, let us kill
INT: is the heir come let us kill

Mark 12:7 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ κληρονόμος δεῦτε ἀποκτείνωμεν
NAS: This is the heir; come,
KJV: This is the heir; come, let us kill
INT: is the heir come let us kill

Luke 20:14 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ κληρονόμος ἀποκτείνωμεν αὐτόν
NAS: This is the heir; let us kill
KJV: This is the heir: come, let us kill
INT: is the heir let us kill him

Romans 4:13 N-AMS
GRK: αὐτοῦ τὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναι
NAS: to his descendants that he would be heir of the world
KJV: the heir of the world,
INT: of him that heir he should be

Romans 4:14 N-NMP
GRK: ἐκ νόμου κληρονόμοι κεκένωται ἡ
NAS: who are of the Law are heirs, faith
KJV: the law [be] heirs, faith
INT: of law [be] heirs has been made void the

Romans 8:17 N-NMP
GRK: τέκνα καὶ κληρονόμοι κληρονόμοι μὲν
NAS: and if children, heirs also, heirs
KJV: children, then heirs; heirs of God,
INT: children also heirs heirs indeed

Romans 8:17 N-NMP
GRK: καὶ κληρονόμοι κληρονόμοι μὲν θεοῦ
NAS: also, heirs of God
KJV: then heirs; heirs of God, and
INT: also heirs heirs indeed of God

Galatians 3:29 N-NMP
GRK: κατ' ἐπαγγελίαν κληρονόμοι
NAS: descendants, heirs according
KJV: and heirs according
INT: according to [the] promise heirs

Galatians 4:1 N-NMS
GRK: χρόνον ὁ κληρονόμος νήπιός ἐστιν
NAS: as long as the heir is a child,
KJV: I say, [That] the heir, as long as
INT: time the heir a child is

Galatians 4:7 N-NMS
GRK: υἱός καὶ κληρονόμος διὰ θεοῦ
NAS: a son, then an heir through God.
KJV: a son, then an heir of God through
INT: son also heir through God

Titus 3:7 N-NMP
GRK: ἐκείνου χάριτι κληρονόμοι γενηθῶμεν κατ'
NAS: we would be made heirs according
KJV: we should be made heirs according to
INT: by that grace heirs we should become according to

Hebrews 1:2 N-AMS
GRK: ὃν ἔθηκεν κληρονόμον πάντων δι'
NAS: He appointed heir of all things,
KJV: he hath appointed heir of all things,
INT: whom he appointed heir of all things by

Hebrews 6:17 N-DMP
GRK: ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρονόμοις τῆς ἐπαγγελίας
NAS: to show to the heirs of the promise
KJV: to shew unto the heirs of promise
INT: to show to the heirs of the promise

Hebrews 11:7 N-NMS
GRK: δικαιοσύνης ἐγένετο κληρονόμος
NAS: and became an heir of the righteousness
KJV: became heir of the righteousness
INT: righteousness became heir

James 2:5 N-AMP
GRK: πίστει καὶ κληρονόμους τῆς βασιλείας
NAS: in faith and heirs of the kingdom
KJV: faith, and heirs of the kingdom which
INT: faith and heirs of the kingdom

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page