2910. κρεμάννυμι (kremannumi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2910. κρεμάννυμι (kremannumi) — 7 Occurrences

Matthew 18:6 V-ASP-3S
GRK: αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς
NAS: millstone hung around
KJV: that a millstone were hanged about his
INT: for him that should be hung a millstone heavy

Matthew 22:40 V-PIM/P-3S
GRK: ὁ νόμος κρέμαται καὶ οἱ
NAS: two commandments depend the whole Law
KJV: two commandments hang all the law
INT: the law hangs and the

Luke 23:39 V-APP-GMP
GRK: δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει
NAS: of the criminals who were hanged [there] was hurling abuse
KJV: of the malefactors which were hanged railed
INT: moreover of the having been hanged criminals railed at

Acts 5:30 V-APA-NMP
GRK: ὑμεῖς διεχειρίσασθε κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου
NAS: you had put to death by hanging Him on a cross.
KJV: ye slew and hanged on a tree.
INT: you killed having hanged on a tree

Acts 10:39 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἀνεῖλαν κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου
NAS: put Him to death by hanging Him on a cross.
KJV: whom they slew and hanged on a tree:
INT: also they put to death having hanged [him] on a tree

Acts 28:4 V-PPM-ANS
GRK: οἱ βάρβαροι κρεμάμενον τὸ θηρίον
NAS: the creature hanging from his hand,
KJV: saw the [venomous] beast hang on his
INT: the natives hanging the beast

Galatians 3:13 V-PPM-NMS
GRK: πᾶς ὁ κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου
NAS: IS EVERYONE WHO HANGS ON A TREE--
KJV: [is] every one that hangeth on
INT: everyone who hangs on a tree

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page