2909. κρείττων (kreittón or kreissón)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2909. κρείττων (kreittón or kreissón) — 15 Occurrences

1 Corinthians 7:9 Adj-NNS
GRK: ἐγκρατεύονται γαμησάτωσαν κρεῖττον γάρ ἐστιν
NAS: let them marry; for it is better to marry
KJV: for it is better to marry than
INT: they have self-control let them marry better indeed it is

Hebrews 1:4 Adj-NMS
GRK: τοσούτῳ κρείττων γενόμενος τῶν
NAS: as much better than the angels,
KJV: so much better than the angels,
INT: by so much better having become than the

Hebrews 7:7 Adj-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ κρείττονος εὐλογεῖται
NAS: the lesser is blessed by the greater.
KJV: is blessed of the better.
INT: by the superior is blessed

Hebrews 7:19 Adj-GFS
GRK: ἐπεισαγωγὴ δὲ κρείττονος ἐλπίδος δι'
NAS: there is a bringing in of a better hope,
KJV: the bringing in of a better hope
INT: [the] introduction however of a better hope by

Hebrews 7:22 Adj-GFS
GRK: τοσοῦτο καὶ κρείττονος διαθήκης γέγονεν
NAS: the guarantee of a better covenant.
KJV: made a surety of a better testament.
INT: so much also of a better covenant has become

Hebrews 8:6 Adj-GFS
GRK: ὅσῳ καὶ κρείττονός ἐστιν διαθήκης
NAS: the mediator of a better covenant,
KJV: the mediator of a better covenant,
INT: by so much as also of a better he is covenant

Hebrews 8:6 Adj-DFP
GRK: ἥτις ἐπὶ κρείττοσιν ἐπαγγελίαις νενομοθέτηται
NAS: has been enacted on better promises.
KJV: was established upon better promises.
INT: which upon better promises has been enacted

Hebrews 9:23 Adj-DFP
GRK: τὰ ἐπουράνια κρείττοσιν θυσίαις παρὰ
NAS: themselves with better sacrifices
KJV: themselves with better sacrifices
INT: the heavenly places with better sacrifices than

Hebrews 10:34 Adj-AFS
GRK: ἔχειν ἑαυτοὺς κρείττονα ὕπαρξιν καὶ
INT: to have yourselves a better possession and

Hebrews 11:16 Adj-GFS
GRK: νῦν δὲ κρείττονος ὀρέγονται τοῦτ'
NAS: But as it is, they desire a better [country], that is, a heavenly one.
KJV: they desire a better [country], that is,
INT: now moreover a better they stretch forward to this

Hebrews 11:35 Adj-GFS
GRK: ἀπολύτρωσιν ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν
NAS: that they might obtain a better resurrection;
KJV: they might obtain a better resurrection:
INT: redemption that a better resurrection they might obtain

Hebrews 11:40 Adj-ANS
GRK: περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου
NAS: something better for us, so
KJV: having provided some better thing for
INT: for us better something having foreseen

Hebrews 12:24 Adj-ANS
GRK: αἵματι ῥαντισμοῦ κρεῖττον λαλοῦντι παρὰ
NAS: which speaks better than
KJV: that speaketh better things than
INT: to [the] blood of sprinkling better things speaking than

1 Peter 3:17 Adj-NNS
GRK: κρεῖττον γὰρ ἀγαθοποιοῦντας
NAS: For it is better, if God
KJV: For [it is] better, if the will
INT: [it is] better indeed [for you] doing good

2 Peter 2:21 Adj-NNS
GRK: κρεῖττον γὰρ ἦν
NAS: For it would be better for them not to have known
KJV: For it had been better for them not
INT: Better indeed it were

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page