3100. μαθητεύω (mathéteuó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3100. μαθητεύω (mathéteuó) — 4 Occurrences

Matthew 13:52 V-APP-NMS
GRK: πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς τῇ βασιλείᾳ
NAS: scribe who has become a disciple of the kingdom
KJV: scribe [which is] instructed unto
INT: every scribe having discipled into the kingdom

Matthew 27:57 V-AIP-3S
GRK: καὶ αὐτὸς ἐμαθητεύθη τῷ Ἰησοῦ
NAS: had also become a disciple of Jesus.
KJV: was Jesus' disciple:
INT: also himself was discipled to Jesus

Matthew 28:19 V-AMA-2P
GRK: πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ
NAS: therefore and make disciples of all
KJV: therefore, and teach all
INT: having gone therefore disciple all the

Acts 14:21 V-APA-NMP
GRK: ἐκείνην καὶ μαθητεύσαντες ἱκανοὺς ὑπέστρεψαν
NAS: to that city and had made many
KJV: and had taught many,
INT: that and having discipled many they returned

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page