μαθητὰς
Englishman's Concordance
μαθητὰς (mathētas) — 39 Occurrences

Matthew 10:1 N-AMP
GRK: τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν
NAS: His twelve disciples and gave
KJV: twelve disciples, he gave
INT: the twelve disciples of him he gave

Matthew 12:49 N-AMP
GRK: ἐπὶ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν
NAS: toward His disciples, He said,
KJV: toward his disciples, and said, Behold
INT: to the disciples of him he said

Matthew 14:22 N-AMP
GRK: ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς ἐμβῆναι εἰς
NAS: He made the disciples get
KJV: constrained his disciples to get into
INT: he compelled the disciples to enter into

Matthew 15:32 N-AMP
GRK: προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν
NAS: called His disciples to Him, and said,
KJV: his disciples [unto him], and said,
INT: having called to [him] the disciples of him said

Matthew 16:13 N-AMP
GRK: ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων
NAS: He was asking His disciples, Who
KJV: he asked his disciples, saying, Whom
INT: he questioned the disciples of him saying

Matthew 20:17 N-AMP
GRK: τοὺς δώδεκα μαθητὰς κατ' ἰδίαν
KJV: took the twelve disciples apart in
INT: the twelve disciples apart themselves

Matthew 21:1 N-AMP
GRK: ἀπέστειλεν δύο μαθητὰς
NAS: sent two disciples,
KJV: Jesus two disciples,
INT: sent two disciples

Matthew 22:16 N-AMP
GRK: αὐτῷ τοὺς μαθητὰς αὐτῶν μετὰ
NAS: And they sent their disciples to Him, along with the Herodians,
KJV: their disciples with
INT: to him the disciples of them with

Matthew 26:40 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ εὑρίσκει
NAS: And He came to the disciples and found
KJV: unto the disciples, and
INT: to the disciples and finds

Matthew 26:45 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ λέγει
NAS: He came to the disciples and said
KJV: to his disciples, and saith
INT: to the disciples and says

Mark 6:45 N-AMP
GRK: ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι
NAS: Jesus made His disciples get
KJV: his disciples to get
INT: he compelled the disciples of him to enter

Mark 8:1 N-AMP
GRK: προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς λέγει αὐτοῖς
NAS: Jesus called His disciples and said
KJV: his disciples [unto him], and saith
INT: having called to [him] the disciples he says to them

Mark 8:27 N-AMP
GRK: ἐπηρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων
NAS: He questioned His disciples, saying
KJV: his disciples, saying
INT: he was questioning the disciples of him saying

Mark 8:33 N-AMP
GRK: ἰδὼν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐπετίμησεν
NAS: and seeing His disciples, He rebuked
KJV: on his disciples, he rebuked
INT: having seen the disciples of him he rebuked

Mark 9:14 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς μαθητὰς εἶδον ὄχλον
NAS: When they came [back] to the disciples, they saw
KJV: to [his] disciples, he saw
INT: to the disciples he saw a crowd

Mark 9:31 N-AMP
GRK: γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ
NAS: For He was teaching His disciples and telling
KJV: he taught his disciples, and said
INT: indeed the disciples of him and

Mark 12:43 N-AMP
GRK: προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν
NAS: Calling His disciples to Him, He said
KJV: [unto him] his disciples, and saith
INT: having called to [him] the disciples of him he says

Luke 5:30 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγοντες
NAS: [began] grumbling at His disciples, saying,
KJV: against his disciples, saying, Why
INT: at the disciples of him saying

Luke 6:13 N-AMP
GRK: προσεφώνησεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ
NAS: He called His disciples to Him and chose
KJV: [unto him] his disciples: and
INT: he called to [him] the disciples of him and

Luke 6:20 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἔλεγεν
NAS: toward His disciples, He [began] to say,
KJV: on his disciples, and said, Blessed
INT: upon the disciples of him said

Luke 9:14 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ Κατακλίνατε
NAS: And He said to His disciples, Have them sit down
KJV: to his disciples, Make them
INT: to the disciples of him Make sit down

Luke 9:43 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ
NAS: He said to His disciples,
KJV: unto his disciples,
INT: to the disciples of him

Luke 10:23 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς μαθητὰς κατ' ἰδίαν
NAS: Turning to the disciples, He said
KJV: unto [his] disciples, and said
INT: to the disciples in private

Luke 11:1 N-AMP
GRK: ἐδίδαξεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ
NAS: also taught his disciples.
KJV: taught his disciples.
INT: taught the disciples of him

Luke 12:1 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ πρῶτον
NAS: saying to His disciples first
KJV: his disciples first of all,
INT: to the disciples of him first

Luke 12:22 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ Διὰ
NAS: And He said to His disciples, For this
KJV: unto his disciples, Therefore I say
INT: to the disciples of him Because of

Luke 16:1 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς μαθητάς Ἄνθρωπός τις
NAS: saying to the disciples, There was a rich
KJV: his disciples, There was
INT: to the disciples A man certain

Luke 17:1 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ Ἀνένδεκτόν
NAS: He said to His disciples, It is inevitable
KJV: unto the disciples, It is
INT: to the disciples of him Impossible

Luke 17:22 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς μαθητάς Ἐλεύσονται ἡμέραι
NAS: And He said to the disciples, The days
KJV: unto the disciples, The days
INT: to the disciples Will come days

Luke 22:45 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς μαθητὰς εὗρεν κοιμωμένους
NAS: He came to the disciples and found
KJV: to his disciples, he found them
INT: to the disciples he found sleeping

John 4:1 N-AMP
GRK: Ἰησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ
NAS: and baptizing more disciples than John
KJV: baptized more disciples than John,
INT: Jesus more disciples makes and

Acts 9:1 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς μαθητὰς τοῦ κυρίου
NAS: against the disciples of the Lord,
KJV: against the disciples of the Lord,
INT: toward the disciples of the Lord

Acts 11:26 N-AMP
GRK: Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς
NAS: numbers; and the disciples were first
KJV: And the disciples were called
INT: Antioch the disciples Christians

Acts 18:23 N-AMP
GRK: πάντας τοὺς μαθητάς
NAS: strengthening all the disciples.
KJV: strengthening all the disciples.
INT: all the disciples

Acts 19:1 N-AMP
GRK: εὑρεῖν τινὰς μαθητάς
NAS: and found some disciples.
KJV: finding certain disciples,
INT: having found certain disciples

Acts 19:9 N-AMP
GRK: ἀφώρισεν τοὺς μαθητάς καθ' ἡμέραν
NAS: from them and took away the disciples, reasoning
KJV: and separated the disciples, disputing
INT: he separated the disciples every day

Acts 20:1 N-AMP
GRK: Παῦλος τοὺς μαθητὰς καὶ παρακαλέσας
NAS: sent for the disciples, and when he had exhorted
KJV: called unto [him] the disciples, and
INT: Paul the disciples and having encouraged [and]

Acts 20:30 N-AMP
GRK: ἀποσπᾷν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν
NAS: to draw away the disciples after
KJV: to draw away disciples after
INT: to draw away the disciples after themselves

Acts 21:4 N-AMP
GRK: δὲ τοὺς μαθητὰς ἐπεμείναμεν αὐτοῦ
NAS: After looking up the disciples, we stayed
KJV: finding disciples, we tarried
INT: also the disciples we remained there

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page