318. ἀνάγκη (anagké)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 318. ἀνάγκη (anagké) — 18 Occurrences

Matthew 18:7 N-NFS
GRK: τῶν σκανδάλων ἀνάγκη γὰρ ἐλθεῖν
NAS: blocks! For it is inevitable that stumbling blocks
KJV: for it must needs be
INT: the temptations to sin for necessary [is] indeed to come

Luke 14:18 N-AFS
GRK: καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθὼν ἰδεῖν
NAS: a piece of land and I need to go
KJV: and I must needs go and
INT: and I have need going out to see

Luke 21:23 N-NFS
GRK: ἔσται γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ
NAS: for there will be great distress upon the land
KJV: great distress in
INT: there will be indeed distress great upon

Luke 23:17 Noun-AFS
GRK: ἀνάγκην δέ εἶχεν
KJV: (For of necessity he must
INT: of necessity now he had

Romans 13:5 N-NFS
GRK: διὸ ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι οὐ
NAS: Therefore it is necessary to be in subjection,
KJV: Wherefore [ye] must needs be subject,
INT: Therefore necessary [it is] to be subject not

1 Corinthians 7:26 N-AFS
GRK: τὴν ἐνεστῶσαν ἀνάγκην ὅτι καλὸν
NAS: of the present distress, that it is good
KJV: the present distress, [I say], that
INT: the present necessity that [it is] good

1 Corinthians 7:37 N-AFS
GRK: μὴ ἔχων ἀνάγκην ἐξουσίαν δὲ
NAS: under no constraint, but has authority
KJV: having no necessity, but hath
INT: not having necessity authority moreover

1 Corinthians 9:16 N-NFS
GRK: μοι καύχημα ἀνάγκη γάρ μοι
NAS: of, for I am under compulsion; for woe
KJV: for necessity is laid upon
INT: to me boasting for necessity indeed me

2 Corinthians 6:4 N-DFP
GRK: θλίψεσιν ἐν ἀνάγκαις ἐν στενοχωρίαις
NAS: in afflictions, in hardships, in distresses,
KJV: in necessities, in
INT: tribulations in hardships in distresses

2 Corinthians 9:7 N-GFS
GRK: ἢ ἐξ ἀνάγκης ἱλαρὸν γὰρ
NAS: or under compulsion, for God loves
KJV: or of necessity: for God
INT: or of necessity a cheerful indeed

2 Corinthians 12:10 N-DFP
GRK: ὕβρεσιν ἐν ἀνάγκαις ἐν διωγμοῖς
NAS: with insults, with distresses, with persecutions,
KJV: in necessities, in
INT: insults in hardships in persecutions

1 Thessalonians 3:7 N-DFS
GRK: πάσῃ τῇ ἀνάγκῃ καὶ θλίψει
NAS: in all our distress and affliction
KJV: affliction and distress by your
INT: all the distress and tribulation

Philemon 1:14 N-AFS
GRK: ὡς κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν
NAS: would not be, in effect, by compulsion but of your own free will.
KJV: it were of necessity, but
INT: as effect of necessity the good

Hebrews 7:12 N-GFS
GRK: ἱερωσύνης ἐξ ἀνάγκης καὶ νόμου
NAS: is changed, of necessity there takes place
KJV: of necessity a change
INT: priesthood from necessity also of law

Hebrews 7:27 N-AFS
GRK: καθ' ἡμέραν ἀνάγκην ὥσπερ οἱ
NAS: who does not need daily, like
INT: every day necessity as the

Hebrews 9:16 N-NFS
GRK: διαθήκη θάνατον ἀνάγκη φέρεσθαι τοῦ
NAS: a covenant is, there must of necessity be the death
KJV: a testament [is], there must also of necessity be
INT: [there is] a will [the] death [is] necessary to bring in of the [one]

Hebrews 9:23 N-NFS
GRK: Ἀνάγκη οὖν τὰ
NAS: Therefore it was necessary for the copies
KJV: [It was] therefore necessary that the patterns
INT: [It was] necessary then [for] the

Jude 1:3 N-AFS
GRK: ἡμῶν σωτηρίας ἀνάγκην ἔσχον γράψαι
NAS: I felt the necessity to write
KJV: it was needful for me
INT: of us salvation necessity I had to write

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page