337. ἀναιρέω (anaireó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 337. ἀναιρέω (anaireó) — 24 Occurrences

Matthew 2:16 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας τοὺς
NAS: and sent and slew all
KJV: sent forth, and slew all
INT: and having sent forth he put to death all the

Luke 22:2 V-ASA-3P
GRK: τὸ πῶς ἀνέλωσιν αὐτόν ἐφοβοῦντο
NAS: how they might put Him to death; for they were afraid
KJV: sought how they might kill him; for
INT: the how they might put to death him they feared

Luke 23:32 V-ANP
GRK: σὺν αὐτῷ ἀναιρεθῆναι
NAS: were being led away to be put to death with Him.
KJV: with him to be put to death.
INT: with him to be put to death

Acts 2:23 V-AIA-2P
GRK: ἀνόμων προσπήξαντες ἀνείλατε
NAS: of godless men and put [Him] to death.
KJV: hands have crucified and slain:
INT: lawless having crucified you put to death

Acts 5:33 V-ANA
GRK: καὶ ἐβούλοντο ἀνελεῖν αὐτούς
NAS: and intended to kill them.
KJV: took counsel to slay them.
INT: and intended to put to death them

Acts 5:36 V-AIP-3S
GRK: τετρακοσίων ὃς ἀνῃρέθη καὶ πάντες
NAS: joined up with him. But he was killed, and all
KJV: who was slain; and
INT: four hundred who was put to death and all

Acts 7:21 V-AIM-3S
GRK: δὲ αὐτοῦ ἀνείλατο αὐτὸν ἡ
NAS: daughter took him away and nurtured
KJV: took him up, and nourished
INT: moreover he took up him the

Acts 7:28 V-ANA
GRK: μὴ ἀνελεῖν με σὺ
NAS: YOU DO NOT MEAN TO KILL ME AS YOU KILLED
KJV: Wilt thou kill me, as
INT: not To put to death me you

Acts 7:28 V-AIA-2S
GRK: ὃν τρόπον ἀνεῖλες ἐχθὲς τὸν
NAS: TO KILL ME AS YOU KILLED THE EGYPTIAN
KJV: as thou diddest the Egyptian
INT: as way you put to death yesterday the

Acts 9:23 V-ANA
GRK: οἱ Ἰουδαῖοι ἀνελεῖν αὐτόν
NAS: plotted together to do away with him,
KJV: the Jews took counsel to kill him:
INT: the Jews to put to death him

Acts 9:24 V-ASA-3P
GRK: ὅπως αὐτὸν ἀνέλωσιν
NAS: so that they might put him to death;
KJV: night to kill him.
INT: that him they might put to death

Acts 9:29 V-ANA
GRK: δὲ ἐπεχείρουν ἀνελεῖν αὐτόν
NAS: [Jews]; but they were attempting to put him to death.
KJV: but they went about to slay him.
INT: moreover they attempted to put to death him

Acts 10:39 V-AIA-3P
GRK: ὃν καὶ ἀνεῖλαν κρεμάσαντες ἐπὶ
NAS: They also put Him to death by hanging
KJV: whom they slew and hanged
INT: whom also they put to death having hanged [him] on

Acts 12:2 V-AIA-3S
GRK: ἀνεῖλεν δὲ Ἰάκωβον
NAS: of John put to death with a sword.
KJV: And he killed James the brother
INT: he put to death moreover James

Acts 13:28 V-ANP
GRK: ᾐτήσαντο Πιλᾶτον ἀναιρεθῆναι αὐτόν
NAS: Pilate that He be executed.
KJV: Pilate that he should be slain.
INT: they begged Pilate to put to death him

Acts 16:27 V-PNA
GRK: ἤμελλεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν νομίζων ἐκπεφευγέναι
NAS: and was about to kill himself,
KJV: and would have killed himself,
INT: was about himself to put to death supposing had escaped

Acts 22:20 V-PPA-GMP
GRK: ἱμάτια τῶν ἀναιρούντων αὐτόν
NAS: of those who were slaying him.'
KJV: the raiment of them that slew him.
INT: garments of those who killed him

Acts 23:15 V-ANA
GRK: ἐσμεν τοῦ ἀνελεῖν αὐτόν
NAS: and we for our part are ready to slay him before
KJV: are ready to kill him.
INT: are to put to death him

Acts 23:21 V-ASA-3P
GRK: ἕως οὗ ἀνέλωσιν αὐτόν καὶ
NAS: until they slay him; and now
KJV: drink till they have killed him: and
INT: until that they put to death him and

Acts 23:27 V-PNM/P
GRK: καὶ μέλλοντα ἀναιρεῖσθαι ὑπ' αὐτῶν
NAS: and was about to be slain by them, I came
KJV: and should have been killed of them:
INT: and being about to be put to death by them

Acts 25:3 V-ANA
GRK: ἐνέδραν ποιοῦντες ἀνελεῖν αὐτὸν κατὰ
NAS: an ambush to kill him on the way).
KJV: in the way to kill him.
INT: an ambush forming to put to death him on

Acts 26:10 V-PPM/P-GMP
GRK: ἐξουσίαν λαβών ἀναιρουμένων τε αὐτῶν
NAS: but also when they were being put to death I cast
KJV: when they were put to death, I gave
INT: authority having received being put to death moreover they

2 Thessalonians 2:8 V-FIA-3S
GRK: κύριος Ἰησοῦς ἀνελεῖ τῷ πνεύματι
NAS: the Lord will slay with the breath
INT: Lord Jesus will consume with the breath

Hebrews 10:9 V-PIA-3S
GRK: θέλημά σου ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον
NAS: YOUR WILL. He takes away the first
KJV: O God. He taketh away the first,
INT: will of you He takes away the first

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page