345. ἀνακεῖμαι (anakeimai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 345. ἀνακεῖμαι (anakeimai) — 14 Occurrences

Matthew 9:10 V-PPM/P-GMS
GRK: ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῇ
NAS: that as Jesus was reclining [at the table] in the house,
KJV: as Jesus sat at meat in
INT: it came to pass at his reclining [at table] in the

Matthew 22:10 V-PPM/P-GMP
GRK: ὁ γάμος ἀνακειμένων
NAS: was filled with dinner guests.
KJV: the wedding was furnished with guests.
INT: the wedding feast of guests

Matthew 22:11 V-PPM/P-AMP
GRK: θεάσασθαι τοὺς ἀνακειμένους εἶδεν ἐκεῖ
NAS: in to look over the dinner guests, he saw
KJV: to see the guests, he saw
INT: to see the guests beheld there

Matthew 26:7 V-PPM/P-GMS
GRK: κεφαλῆς αὐτοῦ ἀνακειμένου
NAS: it on His head as He reclined [at the table].
KJV: his head, as he sat [at meat].
INT: head of him as he reclined [at table]

Matthew 26:20 V-IIM/P-3S
GRK: δὲ γενομένης ἀνέκειτο μετὰ τῶν
NAS: came, Jesus was reclining [at the table] with the twelve
KJV: was come, he sat down with
INT: moreover having arrived he reclined [at table] with the

Mark 6:26 V-PPM/P-AMP
GRK: καὶ τοὺς ἀνακειμένους οὐκ ἠθέλησεν
NAS: of his oaths and because of his dinner guests, he was unwilling
INT: and those who reclined [at table] with [him] not would

Mark 14:18 V-PPM/P-GMP
GRK: καὶ ἀνακειμένων αὐτῶν καὶ
NAS: As they were reclining [at the table] and eating,
KJV: And as they sat and did eat,
INT: And as were reclining [at table] they and

Mark 16:14 V-PPM/P-DMP
GRK: Ὕστερον δὲ ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς
NAS: themselves as they were reclining [at the table]; and He reproached
KJV: as they sat at meat, and
INT: afterward moreover as reclined [at table] they to the

Luke 22:27 V-PPM/P-NMS
GRK: μείζων ὁ ἀνακείμενος ἢ ὁ
NAS: is greater, the one who reclines [at the table] or
KJV: [is] greater, he that sitteth at meat, or
INT: [is] greater he that reclines [at table] or he that

Luke 22:27 V-PPM/P-NMS
GRK: οὐχὶ ὁ ἀνακείμενος ἐγὼ δὲ
NAS: the one who serves? Is it not the one who reclines [at the table]? But I am
KJV: [is] not he that sitteth at meat? but
INT: [Is] not he that reclines [at table] I however

John 6:11 V-PPM/P-DMP
GRK: διέδωκεν τοῖς ἀνακειμένοις ὁμοίως καὶ
NAS: to those who were seated; likewise
KJV: the disciples to them that were set down; and
INT: distributed to the reclining likewise also

John 12:2 V-PPM/P-GMP
GRK: ἐκ τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ
NAS: of those reclining [at the] [table] with Him.
INT: of those reclining with him

John 13:23 V-PPM/P-NMS
GRK: ἦν ἀνακείμενος εἷς ἐκ
NAS: There was reclining on Jesus' bosom
KJV: Now there was leaning on Jesus'
INT: there was reclining one out of

John 13:28 V-PPM/P-GMP
GRK: ἔγνω τῶν ἀνακειμένων πρὸς τί
NAS: of those reclining [at the table] knew
KJV: Now no man at the table knew for what
INT: knew of those reclining to what

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page