ἀνακλιθήσονται
Englishman's Concordance
ἀνακλιθήσονται (anaklithēsontai) — 2 Occurrences

Matthew 8:11 V-FIP-3P
GRK: ἥξουσιν καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ
NAS: and west, and recline [at the table] with Abraham,
KJV: west, and shall sit down with Abraham,
INT: will come and will recline [at table] with Abraham

Luke 13:29 V-FIP-3P
GRK: νότου καὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τῇ
NAS: and south, and will recline [at the table] in the kingdom
KJV: and shall sit down in
INT: south and will recline in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page