3466. μυστήριον (mustérion)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3466. μυστήριον (mustérion) — 28 Occurrences

Matthew 13:11 N-ANP
GRK: γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας
NAS: to know the mysteries of the kingdom
KJV: to know the mysteries of the kingdom
INT: to know the mysteries of the kingdom

Mark 4:11 N-ANS
GRK: Ὑμῖν τὸ μυστήριον δέδοται τῆς
NAS: to them, To you has been given the mystery of the kingdom
KJV: to know the mystery of the kingdom
INT: To you the mystery has been given of the

Luke 8:10 N-ANP
GRK: γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας
NAS: to know the mysteries of the kingdom
KJV: to know the mysteries of the kingdom
INT: to know the mysteries of the kingdom

Romans 11:25 N-ANS
GRK: ἀδελφοί τὸ μυστήριον τοῦτο ἵνα
NAS: of this mystery-- so
KJV: of this mystery, lest
INT: brothers the mystery this that

Romans 16:25 N-GNS
GRK: κατὰ ἀποκάλυψιν μυστηρίου χρόνοις αἰωνίοις
NAS: to the revelation of the mystery which has been kept secret
KJV: to the revelation of the mystery, which was kept secret
INT: according to a revelation of [the] mystery in times of the ages

1 Corinthians 2:1 N-ANS
GRK: ὑμῖν τὸ μυστήριον τοῦ θεοῦ
INT: to you the testimony of God

1 Corinthians 2:7 N-DNS
GRK: σοφίαν ἐν μυστηρίῳ τὴν ἀποκεκρυμμένην
NAS: wisdom in a mystery, the hidden
KJV: in a mystery, [even] the hidden
INT: wisdom in a mystery that hidden

1 Corinthians 4:1 N-GNP
GRK: καὶ οἰκονόμους μυστηρίων θεοῦ
NAS: and stewards of the mysteries of God.
KJV: and stewards of the mysteries of God.
INT: and stewards of mysteries of God's

1 Corinthians 13:2 N-ANP
GRK: εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ
NAS: all mysteries and all
KJV: understand all mysteries, and all
INT: know the mysteries all and

1 Corinthians 14:2 N-ANP
GRK: δὲ λαλεῖ μυστήρια
NAS: he speaks mysteries.
KJV: in the spirit he speaketh mysteries.
INT: however he speaks mysteries

1 Corinthians 15:51 N-ANS
GRK: ἰδοὺ μυστήριον ὑμῖν λέγω
NAS: I tell you a mystery; we will not all
KJV: I shew you a mystery; We shall not
INT: Behold a mystery to you I tell

Ephesians 1:9 N-ANS
GRK: ἡμῖν τὸ μυστήριον τοῦ θελήματος
NAS: He made known to us the mystery of His will, according
KJV: unto us the mystery of his
INT: to us the mystery the will

Ephesians 3:3 N-ANS
GRK: μοι τὸ μυστήριον καθὼς προέγραψα
NAS: there was made known to me the mystery, as I wrote before
KJV: unto me the mystery; (as
INT: to me the mystery according as I wrote before

Ephesians 3:4 N-DNS
GRK: ἐν τῷ μυστηρίῳ τοῦ χριστοῦ
NAS: my insight into the mystery of Christ,
KJV: knowledge in the mystery of Christ)
INT: in the mystery of Christ

Ephesians 3:9 N-GNS
GRK: οἰκονομία τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου
NAS: is the administration of the mystery which for ages
KJV: [is] the fellowship of the mystery, which
INT: administration of the mystery which has been hidden

Ephesians 5:32 N-NNS
GRK: τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα
NAS: This mystery is great;
KJV: is a great mystery: but I
INT: the mystery This great

Ephesians 6:19 N-ANS
GRK: γνωρίσαι τὸ μυστήριον τοῦ εὐαγγελίου
NAS: with boldness the mystery of the gospel,
KJV: to make known the mystery of the gospel,
INT: to make known the mystery of the gospel

Colossians 1:26 N-ANS
GRK: τὸ μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον
NAS: [that is], the mystery which has been hidden
KJV: [Even] the mystery which hath been hid
INT: the mystery which has been hidden

Colossians 1:27 N-GNS
GRK: δόξης τοῦ μυστηρίου τούτου ἐν
NAS: of this mystery among
KJV: of this mystery among
INT: glory of the mystery this among

Colossians 2:2 N-GNS
GRK: ἐπίγνωσιν τοῦ μυστηρίου τοῦ θεοῦ
NAS: of God's mystery, [that is], Christ
KJV: the acknowledgement of the mystery of God,
INT: [the] knowledge of the mystery of God

Colossians 4:3 N-ANS
GRK: λαλῆσαι τὸ μυστήριον τοῦ χριστοῦ
NAS: so that we may speak forth the mystery of Christ,
KJV: to speak the mystery of Christ,
INT: to speak the mystery of Christ

2 Thessalonians 2:7 N-NNS
GRK: τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται
NAS: For the mystery of lawlessness
KJV: For the mystery of iniquity doth
INT: the indeed mystery already is working

1 Timothy 3:9 N-ANS
GRK: ἔχοντας τὸ μυστήριον τῆς πίστεως
NAS: [but] holding to the mystery of the faith
KJV: Holding the mystery of the faith in
INT: holding the mystery of the faith

1 Timothy 3:16 N-NNS
GRK: τῆς εὐσεβείας μυστήριον Ὃς ἐφανερώθη
NAS: great is the mystery of godliness:
KJV: great is the mystery of godliness: God
INT: of godliness mystery which was revealed

Revelation 1:20 N-NNS
GRK: τὸ μυστήριον τῶν ἑπτὰ
NAS: As for the mystery of the seven stars
KJV: The mystery of the seven stars
INT: The mystery of the seven

Revelation 10:7 N-NNS
GRK: ἐτελέσθη τὸ μυστήριον τοῦ θεοῦ
NAS: then the mystery of God
KJV: the mystery of God
INT: should be completed the mystery of God

Revelation 17:5 N-NNS
GRK: ὄνομα γεγραμμένον μυστήριον ΒΑΒΥΛΩΝ Η
NAS: [was] written, a mystery, BABYLON
KJV: written, MYSTERY, BABYLON
INT: a name written Mystery Babylon the

Revelation 17:7 N-ANS
GRK: σοι τὸ μυστήριον τῆς γυναικὸς
NAS: I will tell you the mystery of the woman
KJV: thee the mystery of the woman,
INT: you the mystery of the woman

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page