3478. Ναζαρέθ (Nazara or Nazaret or Nazareth)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3478. Ναζαρέθ (Nazara or Nazaret or Nazareth) — 12 Occurrences

Matthew 2:23 N
GRK: πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ ὅπως πληρωθῇ
NAS: called Nazareth. [This was] to fulfill
KJV: called Nazareth: that
INT: a city called Nazareth so that should be fulfilled

Matthew 4:13 N
GRK: καταλιπὼν τὴν Ναζαρὰ ἐλθὼν κατῴκησεν
NAS: and leaving Nazareth, He came
KJV: leaving Nazareth, he came
INT: having left Nazareth having come he dwelt

Matthew 21:11 N
GRK: ὁ ἀπὸ Ναζαρὲθ τῆς Γαλιλαίας
NAS: Jesus, from Nazareth in Galilee.
KJV: the prophet of Nazareth of Galilee.
INT: he who [is] from Nazareth of Galilee

Mark 1:9 N
GRK: Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας
NAS: came from Nazareth in Galilee
KJV: came from Nazareth of Galilee, and
INT: Jesus from Nazareth of Galilee

Luke 1:26 N
GRK: ᾗ ὄνομα Ναζαρὲθ
NAS: in Galilee called Nazareth,
KJV: of Galilee, named Nazareth,
INT: whose name [was] Nazareth

Luke 2:4 N
GRK: ἐκ πόλεως Ναζαρὲθ εἰς τὴν
NAS: from the city of Nazareth, to Judea,
KJV: the city of Nazareth, into
INT: out of [the] town Nazareth to

Luke 2:39 N
GRK: πόλιν ἑαυτῶν Ναζαρέθ
NAS: to their own city of Nazareth.
KJV: their own city Nazareth.
INT: town of them Nazareth

Luke 2:51 N
GRK: ἦλθεν εἰς Ναζαρέθ καὶ ἦν
NAS: with them and came to Nazareth, and He continued in subjection
KJV: came to Nazareth, and was
INT: came to Nazareth and he was

Luke 4:16 N
GRK: ἦλθεν εἰς Ναζαρά οὗ ἦν
NAS: And He came to Nazareth, where
KJV: he came to Nazareth, where he had been
INT: he came to Nazareth where he was

John 1:45 N
GRK: τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ
NAS: Jesus of Nazareth, the son
KJV: Jesus of Nazareth, the son of Joseph.
INT: who [is] from Nazareth

John 1:46 N
GRK: Ναθαναήλ Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι
NAS: come out of Nazareth? Philip
KJV: come out of Nazareth? Philip saith
INT: Nathanael Out of Nazareth can any

Acts 10:38 N
GRK: τὸν ἀπὸ Ναζαρέθ ὡς ἔχρισεν
NAS: [You know of] Jesus of Nazareth, how
KJV: Jesus of Nazareth with the Holy Ghost
INT: who [was] from Nazareth how anointed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page