3599. ὀδούς (odous)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3599. ὀδούς (odous) — 12 Occurrences

Matthew 5:38 N-AMS
GRK: ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος
NAS: FOR AN EYE, AND A TOOTH FOR A TOOTH.'
KJV: an eye, and a tooth for a tooth:
INT: eye and tooth for tooth

Matthew 5:38 N-GMS
GRK: ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος
NAS: FOR AN EYE, AND A TOOTH FOR A TOOTH.'
KJV: a tooth for a tooth:
INT: tooth for tooth

Matthew 8:12 N-GMP
GRK: βρυγμὸς τῶν ὀδόντων
NAS: and gnashing of teeth.
KJV: and gnashing of teeth.
INT: gnashing of the teeth

Matthew 13:42 N-GMP
GRK: βρυγμὸς τῶν ὀδόντων
NAS: and gnashing of teeth.
KJV: and gnashing of teeth.
INT: gnashing of teeth

Matthew 13:50 N-GMP
GRK: βρυγμὸς τῶν ὀδόντων
NAS: will be weeping and gnashing of teeth.
KJV: and gnashing of teeth.
INT: gnashing of the teeth

Matthew 22:13 N-GMP
GRK: βρυγμὸς τῶν ὀδόντων
NAS: and gnashing of teeth.'
KJV: and gnashing of teeth.
INT: gnashing of the teeth

Matthew 24:51 N-GMP
GRK: βρυγμὸς τῶν ὀδόντων
NAS: will be weeping and gnashing of teeth.
KJV: and gnashing of teeth.
INT: gnashing of teeth

Matthew 25:30 N-GMP
GRK: βρυγμὸς τῶν ὀδόντων
NAS: will be weeping and gnashing of teeth.
KJV: and gnashing of teeth.
INT: gnashing of the teeth

Mark 9:18 N-AMP
GRK: τρίζει τοὺς ὀδόντας καὶ ξηραίνεται
NAS: [at the mouth], and grinds his teeth and stiffens
KJV: with his teeth, and
INT: gnashes his teeth and is withering away

Luke 13:28 N-GMP
GRK: βρυγμὸς τῶν ὀδόντων ὅταν ὄψησθε
NAS: and gnashing of teeth when
KJV: gnashing of teeth, when
INT: gnashing of the teeth when you see

Acts 7:54 N-AMP
GRK: ἔβρυχον τοὺς ὀδόντας ἐπ' αὐτόν
NAS: and they [began] gnashing their teeth at him.
KJV: on him with [their] teeth.
INT: gnashed the teeth at him

Revelation 9:8 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ὀδόντες αὐτῶν ὡς
NAS: of women, and their teeth were like
KJV: and their teeth were as
INT: and the teeth of them as

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page