3661. ὁμοθυμαδόν (homothumadon)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3661. ὁμοθυμαδόν (homothumadon) — 11 Occurrences

Acts 1:14 Adv
GRK: ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ
NAS: all with one mind were continually devoting themselves
KJV: continued with one accord in prayer
INT: were steadfastly continuing with one accord in prayer

Acts 2:46 Adv
GRK: τε προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ
NAS: continuing with one mind in the temple,
KJV: daily with one accord in
INT: and steadfastly continuing with one accord in the

Acts 4:24 Adv
GRK: δὲ ἀκούσαντες ὁμοθυμαδὸν ἦραν φωνὴν
NAS: to God with one accord and said,
KJV: to God with one accord, and said,
INT: moreover having heard with one accord they lifted up [their] voice

Acts 5:12 Adv
GRK: καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν ἅπαντες ἐν
NAS: and they were all with one accord in Solomon's
KJV: all with one accord in
INT: and they were with one accord all in

Acts 7:57 Adv
GRK: καὶ ὥρμησαν ὁμοθυμαδὸν ἐπ' αὐτόν
NAS: and rushed at him with one impulse.
KJV: upon him with one accord,
INT: and rushed with one accord upon him

Acts 8:6 Adv
GRK: τοῦ Φιλίππου ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ
NAS: The crowds with one accord were giving attention
KJV: the people with one accord gave heed
INT: Philip with one accord in the [time]

Acts 12:20 Adv
GRK: καὶ Σιδωνίοις ὁμοθυμαδὸν δὲ παρῆσαν
NAS: and Sidon; and with one accord they came
KJV: but they came with one accord to him,
INT: and Sidonians with one accord moreover they came

Acts 15:25 Adv
GRK: ἡμῖν γενομένοις ὁμοθυμαδὸν ἐκλεξαμένοις ἄνδρας
NAS: to us, having become of one mind, to select
KJV: being assembled with one accord, to send
INT: to us having come with one accord having chosen men

Acts 18:12 Adv
GRK: οἱ Ἰουδαῖοι ὁμοθυμαδὸν τῷ Παύλῳ
NAS: the Jews with one accord rose up against
KJV: made insurrection with one accord against Paul,
INT: the Jews with one accord Paul

Acts 19:29 Adv
GRK: ὥρμησάν τε ὁμοθυμαδὸν εἰς τὸ
NAS: and they rushed with one accord into the theater,
KJV: they rushed with one accord into
INT: they rushed also with one accord to the

Romans 15:6 Adv
GRK: ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ
NAS: so that with one accord you may with one
KJV: That ye may with one mind [and] one
INT: that with one accord with one

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page