ὅμοιός
Englishman's Concordance
ὅμοιός (homoios) — 11 Occurrences

Matthew 13:52 Adj-NMS
GRK: τῶν οὐρανῶν ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ
NAS: of heaven is like a head of a household,
KJV: is like unto a man
INT: of the heavens like is to a man

Luke 6:47 Adj-NMS
GRK: τίνι ἐστὶν ὅμοιος
NAS: you whom he is like:
KJV: to whom he is like:
INT: whom he is like

Luke 6:48 Adj-NMS
GRK: ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ
NAS: he is like a man building
KJV: He is like a man which
INT: Like he is to a man

Luke 6:49 Adj-NMS
GRK: μὴ ποιήσας ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ
NAS: and has not acted [accordingly], is like a man
KJV: not, is like a man that without
INT: not having done like is to a man

John 8:55 Adj-NMS
GRK: αὐτόν ἔσομαι ὅμοιος ὑμῖν ψεύστης
NAS: Him, I will be a liar like you, but I do know
KJV: I shall be a liar like unto you: but
INT: him I will be like you a liar

John 9:9 Adj-NMS
GRK: Οὐχί ἀλλὰ ὅμοιος αὐτῷ ἐστίν
NAS: No, but he is like him. He kept saying,
KJV: [said], He is like him: [but] he
INT: no but Like him he is

Revelation 4:3 Adj-NMS
GRK: ὁ καθήμενος ὅμοιος ὁράσει λίθῳ
NAS: And He who was sitting [was] like a jasper
KJV: was to look upon like a jasper and
INT: he who [was] sitting like in appearance to a stone

Revelation 4:3 Adj-NMS
GRK: τοῦ θρόνου ὅμοιος ὁράσει σμαραγδίνῳ
NAS: the throne, like an emerald
KJV: in sight like unto an emerald.
INT: the throne like in appearance to an emerald

Revelation 11:1 Adj-NMS
GRK: μοι κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ λέγων
NAS: me a measuring rod like a staff;
KJV: me a reed like unto a rod: and
INT: to me a reed like a staff saying

Revelation 13:4 Adj-NMS
GRK: λέγοντες Τίς ὅμοιος τῷ θηρίῳ
NAS: Who is like the beast,
KJV: Who [is] like unto the beast?
INT: saying Who [is] like to the beast

Revelation 21:11 Adj-NMS
GRK: φωστὴρ αὐτῆς ὅμοιος λίθῳ τιμιωτάτῳ
NAS: Her brilliance was like a very costly
KJV: light [was] like unto a stone
INT: radiance of it [was] like a stone most precious

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page