ὅμοιοι
Englishman's Concordance
ὅμοιοι (homoioi) — 7 Occurrences

Luke 7:31 Adj-NMP
GRK: τίνι εἰσὶν ὅμοιοι
NAS: generation, and what are they like?
KJV: to what are they like?
INT: to what are they like

Luke 7:32 Adj-NMP
GRK: ὅμοιοί εἰσιν παιδίοις
NAS: They are like children who sit
KJV: They are like unto children sitting
INT: Like are they to little children

Luke 12:36 Adj-NMP
GRK: καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις
NAS: Be like men who are waiting
KJV: ye yourselves like unto men
INT: and you like to men waiting for

1 John 3:2 Adj-NMP
GRK: ἐὰν φανερωθῇ ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα
NAS: He appears, we will be like Him, because
KJV: we shall be like him;
INT: if he appears like him we will be

Revelation 1:15 Adj-NMP
GRK: πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ ὡς
NAS: His feet [were] like burnished bronze,
KJV: his feet like unto fine brass, as
INT: feet of him like fine brass as

Revelation 2:18 Adj-NMP
GRK: πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ
NAS: and His feet are like burnished bronze,
KJV: his feet [are] like fine brass;
INT: feet of him like fine brass

Revelation 9:7 Adj-NMP
GRK: ὡς στέφανοι ὅμοιοι χρυσῷ καὶ
NAS: to be crowns like gold,
KJV: crowns like gold,
INT: as crowns like gold and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page