3660. ὀμνύω, (omnuó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3660. ὀμνύω, (omnuó) — 26 Occurrences

Matthew 5:34 V-ANA
GRK: ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως μήτε
NAS: But I say to you, make no oath
KJV: say unto you, Swear not at all;
INT: to you not to swear at all neither

Matthew 5:36 V-ASA-2S
GRK: κεφαλῇ σου ὀμόσῃς ὅτι οὐ
NAS: Nor shall you make an oath by your head,
KJV: Neither shalt thou swear by thy
INT: head of you shall you swear because not

Matthew 23:16 V-ASA-3S
GRK: Ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ
NAS: Whoever swears by the temple,
KJV: Whosoever shall swear by
INT: whoever anyhow shall swear by the

Matthew 23:16 V-ASA-3S
GRK: δ' ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ
NAS: but whoever swears by the gold
KJV: but whosoever shall swear by the gold
INT: however anyhow shall swear by the

Matthew 23:18 V-ASA-3S
GRK: Ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ
NAS: And, 'Whoever swears by the altar,
KJV: Whosoever shall swear by
INT: whoever anyhow shall swear by the

Matthew 23:18 V-ASA-3S
GRK: δ' ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ
NAS: but whoever swears by the offering
KJV: but whosoever sweareth by the gift
INT: however anyhow shall swear by the

Matthew 23:20 V-APA-NMS
GRK: ὁ οὖν ὀμόσας ἐν τῷ
NAS: whoever swears by the altar,
KJV: Whoso therefore shall swear by
INT: He that therefore having sworn by the

Matthew 23:20 V-PIA-3S
GRK: τῷ θυσιαστηρίῳ ὀμνύει ἐν αὐτῷ
NAS: by the altar, swears [both] by the altar
KJV: by the altar, sweareth by it,
INT: the altar swears by it

Matthew 23:21 V-APA-NMS
GRK: καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ
NAS: And whoever swears by the temple,
KJV: And whoso shall swear by the temple,
INT: And he that having sworn by the

Matthew 23:21 V-PIA-3S
GRK: τῷ ναῷ ὀμνύει ἐν αὐτῷ
NAS: by the temple, swears [both] by the temple
KJV: by the temple, sweareth by it,
INT: the temple swears by it

Matthew 23:22 V-APA-NMS
GRK: καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ
NAS: And whoever swears by heaven, swears
KJV: And he that shall swear by heaven,
INT: And he that having sworn by

Matthew 23:22 V-PIA-3S
GRK: τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ
NAS: by heaven, swears [both] by the throne
KJV: by heaven, sweareth by the throne
INT: heaven swears by the

Matthew 26:74 V-PNA
GRK: καταθεματίζειν καὶ ὀμνύειν ὅτι Οὐκ
NAS: to curse and swear, I do not know
KJV: and to swear, [saying],
INT: to curse and to swear not

Mark 6:23 V-AIA-3S
GRK: καὶ ὤμοσεν αὐτῇ πολλά
NAS: And he swore to her, Whatever you ask
KJV: And he sware unto her, Whatsoever
INT: And he swore to her whatever

Mark 14:71 V-ANA
GRK: ἀναθεματίζειν καὶ ὀμνύναι ὅτι Οὐκ
NAS: to curse and swear, I do not know
KJV: and to swear, [saying], I knowINT: to curse and to swear not

Luke 1:73 V-AIA-3S
GRK: ὅρκον ὃν ὤμοσεν πρὸς Ἀβραὰμ
NAS: which He swore to Abraham
KJV: The oath which he sware to our
INT: [the] oath which he swore to Abraham

Acts 2:30 V-AIA-3S
GRK: ὅτι ὅρκῳ ὤμοσεν αὐτῷ ὁ
NAS: that GOD HAD SWORN TO HIM WITH AN OATH
KJV: God had sworn with an oath
INT: that with an oath swore to him

Hebrews 3:11 V-AIA-1S
GRK: ὡς ὤμοσα ἐν τῇ
NAS: AS I SWORE IN MY WRATH,
KJV: So I sware in my
INT: so I swore in the

Hebrews 3:18 V-AIA-3S
GRK: τίσιν δὲ ὤμοσεν μὴ εἰσελεύσεσθαι
NAS: And to whom did He swear that they would not enter
KJV: to whom sware he that they should
INT: to whom moreover swore he [that they] not will enter

Hebrews 4:3 V-AIA-1S
GRK: εἴρηκεν Ὡς ὤμοσα ἐν τῇ
NAS: as He has said, AS I SWORE IN MY WRATH,
KJV: he said, As I have sworn in my
INT: he has said So I swore in the

Hebrews 6:13 V-ANA
GRK: εἶχεν μείζονος ὀμόσαι ὤμοσεν καθ'
NAS: He could swear by no one
KJV: because he could swear by no
INT: he had greater to swear swore by

Hebrews 6:13 V-AIA-3S
GRK: μείζονος ὀμόσαι ὤμοσεν καθ' ἑαυτοῦ
NAS: greater, He swore by Himself,
KJV: no greater, he sware by himself,
INT: greater to swear swore by himself

Hebrews 6:16 V-PIA-3P
GRK: τοῦ μείζονος ὀμνύουσιν καὶ πάσης
NAS: For men swear by one greater
KJV: men verily swear by the greater:
INT: the greater swear and of all

Hebrews 7:21 V-AIA-3S
GRK: πρὸς αὐτόν Ὤμοσεν Κύριος καὶ
NAS: to Him, THE LORD HAS SWORN AND WILL NOT CHANGE HIS MIND,
KJV: him, The Lord sware and will
INT: as to him swore [the] Lord and

James 5:12 V-PMA-2P
GRK: μου μὴ ὀμνύετε μήτε τὸν
NAS: my brethren, do not swear, either
KJV: my brethren, swear not, neither
INT: of me not swear neither [by]

Revelation 10:6 V-AIA-3S
GRK: καὶ ὤμοσεν ἐν τῷ
NAS: and swore by Him who lives forever
KJV: And sware by him that liveth
INT: and swore by him who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page