3928. παρέρχομαι (parerchomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3928. παρέρχομαι (parerchomai) — 30 Occurrences

Matthew 5:18 V-ASA-3S
GRK: ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς
NAS: and earth pass away,
KJV: and earth pass, one jot
INT: until anyhow shall pass away heaven

Matthew 5:18 V-ASA-3S
GRK: οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ
NAS: pass away, not the smallest
KJV: shall in no wise pass from
INT: no not shall pass away from the

Matthew 8:28 V-ANA
GRK: ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς
NAS: one could pass by that way.
KJV: man might pass by that
INT: was able any one to pass by the

Matthew 14:15 V-AIA-3S
GRK: ὥρα ἤδη παρῆλθεν ἀπόλυσον τοὺς
NAS: and the hour is already late; so send
KJV: is now past; send
INT: time already is gone by dismiss the

Matthew 24:34 V-ASA-3S
GRK: οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ
NAS: generation will not pass away until
KJV: generation shall not pass, till all
INT: no not will have passed away the generation

Matthew 24:35 V-FIM-3S
GRK: ἡ γῆ παρελεύσεται οἱ δὲ
NAS: and earth will pass away,
KJV: and earth shall pass away, but my
INT: the earth will pass away however

Matthew 24:35 V-ASA-3P
GRK: οὐ μὴ παρέλθωσιν
NAS: will pass away, but My words
KJV: shall not pass away.
INT: no not shall pass away

Matthew 26:39 V-AMA-3S
GRK: δυνατόν ἐστιν παρελθάτω ἀπ' ἐμοῦ
NAS: cup pass from Me; yet
KJV: this cup pass from me:
INT: possible it is let pass from me

Matthew 26:42 V-ANA
GRK: δύναται τοῦτο παρελθεῖν ἐὰν μὴ
NAS: this cannot pass away unless I drink
KJV: may not pass away from me,
INT: it is possible this pass if not

Mark 6:48 V-ANA
GRK: καὶ ἤθελεν παρελθεῖν αὐτούς
NAS: and He intended to pass by them.
KJV: and would have passed by them.
INT: and would have passed by them

Mark 13:30 V-ASA-3S
GRK: οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ
NAS: generation will not pass away until
KJV: shall not pass, till all
INT: no not will have passed away the generation

Mark 13:31 V-FIM-3P
GRK: ἡ γῆ παρελεύσονται οἱ δὲ
NAS: and earth will pass away,
KJV: and earth shall pass away: but my
INT: the earth will pass away however

Mark 13:31 V-FIM-3P
GRK: οὐ μὴ παρελεύσονται
NAS: will pass away, but My words
KJV: shall not pass away.
INT: in no way not will pass away

Mark 14:35 V-ASA-3S
GRK: δυνατόν ἐστιν παρέλθῃ ἀπ' αὐτοῦ
NAS: the hour might pass Him by.
KJV: the hour might pass from
INT: possible it is might pass from him

Luke 11:42 V-PIM/P-2P
GRK: λάχανον καὶ παρέρχεσθε τὴν κρίσιν
NAS: [kind of] garden herb, and [yet] disregard justice
KJV: of herbs, and pass over judgment and
INT: herb and pass by the judgment

Luke 12:37 V-APA-NMS
GRK: αὐτοὺς καὶ παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς
NAS: himself [to serve], and have them recline [at the table], and will come up and wait
KJV: and will come forth and serve
INT: them and having come up will serve them

Luke 15:29 V-AIA-1S
GRK: ἐντολήν σου παρῆλθον καὶ ἐμοὶ
NAS: you and I have never neglected a command
KJV: neither transgressed I at any time
INT: a commandment of you I disobeyed and to me

Luke 16:17 V-ANA
GRK: τὴν γῆν παρελθεῖν ἢ τοῦ
NAS: and earth to pass away than
KJV: and earth to pass, than one
INT: the earth to pass away than of the

Luke 17:7 V-APA-NMS
GRK: αὐτῷ Εὐθέως παρελθὼν ἀνάπεσε
NAS: in from the field, 'Come immediately
KJV: the field, Go and sit down to meat?
INT: to him immediately Having come recline [at table]

Luke 18:37 V-PIM/P-3S
GRK: ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται
NAS: of Nazareth was passing by.
KJV: Jesus of Nazareth passeth by.
INT: of Nazareth is passing by

Luke 21:32 V-ASA-3S
GRK: οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ
NAS: generation will not pass away until
KJV: shall not pass away, till
INT: no not will have passed away the generation

Luke 21:33 V-FIM-3P
GRK: ἡ γῆ παρελεύσονται οἱ δὲ
NAS: and earth will pass away,
KJV: and earth shall pass away: but my
INT: the earth will pass away moreover

Luke 21:33 V-FIM-3P
GRK: οὐ μὴ παρελεύσονται
NAS: will pass away, but My words
KJV: shall not pass away.
INT: no not will pass away

Acts 16:8 V-APA-NMP
GRK: παρελθόντες δὲ τὴν
NAS: and passing by Mysia, they came down
KJV: And they passing by Mysia came down
INT: having passed by moreover

Acts 24:7 V-APA
GRK: παρελθὼν δὲ Λυσίας
KJV: Lysias came [upon us], and with
INT: having come up however Lysias

Acts 27:9 V-RNA
GRK: νηστείαν ἤδη παρεληλυθέναι παρῄνει ὁ
NAS: was already over, Paul
KJV: now already past, Paul admonished
INT: fast already had passed exhorted

2 Corinthians 5:17 V-AIA-3S
GRK: τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν ἰδοὺ γέγονεν
NAS: the old things passed away; behold,
KJV: old things are passed away; behold,
INT: the old things passed away Behold have become

James 1:10 V-FIM-3S
GRK: ἄνθος χόρτου παρελεύσεται
NAS: flowering grass he will pass away.
KJV: of the grass he shall pass away.
INT: a flower of the grass he will pass away

1 Peter 4:3 V-RPA-NMS
GRK: γὰρ ὁ παρεληλυθὼς χρόνος τὸ
NAS: For the time already past is sufficient
KJV: the time past of [our] life
INT: indeed the past time the

2 Peter 3:10 V-FIM-3P
GRK: οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν παρελεύσονται στοιχεῖα δὲ
NAS: the heavens will pass away with a roar
KJV: the heavens shall pass away with a great noise,
INT: heavens with rushing noise will pass away elements moreover

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page