3973. παύω (pauó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3973. παύω (pauó) — 15 Occurrences

Luke 5:4 V-AIM-3S
GRK: ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν εἶπεν
NAS: When He had finished speaking, He said
KJV: Now when he had left speaking, he said
INT: when moreover he ceased speaking he said

Luke 8:24 V-AIM-3P
GRK: ὕδατος καὶ ἐπαύσαντο καὶ ἐγένετο
NAS: and the surging waves, and they stopped, and it became
KJV: and they ceased, and
INT: water and they ceased and there was

Luke 11:1 V-AIM-3S
GRK: προσευχόμενον ὡς ἐπαύσατο εἶπέν τις
NAS: after He had finished, one
KJV: place, when he ceased, one of his
INT: praying when he ceased said one

Acts 5:42 V-IIM-3P
GRK: οἶκον οὐκ ἐπαύοντο διδάσκοντες καὶ
KJV: house, they ceased not
INT: house not they ceased teaching and

Acts 6:13 V-PIM-3S
GRK: οὗτος οὐ παύεται λαλῶν ῥήματα
KJV: This man ceaseth not to speak
INT: this not does cease speaking words

Acts 13:10 V-FIM-2S
GRK: δικαιοσύνης οὐ παύσῃ διαστρέφων τὰς
NAS: righteousness, will you not cease to make crooked
KJV: not cease to pervert
INT: righteousness not will you cease perverting the

Acts 20:1 V-ANM
GRK: δὲ τὸ παύσασθαι τὸν θόρυβον
NAS: After the uproar had ceased, Paul sent
KJV: the uproar was ceased, Paul
INT: moreover ceased the uproar

Acts 20:31 V-AIM-1S
GRK: ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην μετὰ δακρύων
NAS: for a period of three years I did not cease to admonish
KJV: by the space of three years I ceased not
INT: day not I ceased with tears

Acts 21:32 V-AIM-3P
GRK: τοὺς στρατιώτας ἐπαύσαντο τύπτοντες τὸν
NAS: and the soldiers, they stopped beating
KJV: the soldiers, they left beating
INT: the soldiers they ceased beating

1 Corinthians 13:8 V-FIM-3P
GRK: εἴτε γλῶσσαι παύσονται εἴτε γνῶσις
NAS: [there are] tongues, they will cease; if
KJV: [there be] tongues, they shall cease; whether
INT: whether tongues they will cease whether knowledge

Ephesians 1:16 V-PIM-1S
GRK: οὐ παύομαι εὐχαριστῶν ὑπὲρ
NAS: do not cease giving thanks
KJV: Cease not to give thanks
INT: not do cease giving thanks for

Colossians 1:9 V-PIM-1P
GRK: ἠκούσαμεν οὐ παυόμεθα ὑπὲρ ὑμῶν
NAS: we heard [of it], we have not ceased to pray
KJV: [it], do not cease to pray for
INT: we heard [of it] not do cease for you

Hebrews 10:2 V-AIM-3P
GRK: οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσφερόμεναι διὰ
NAS: Otherwise, would they not have ceased to be offered,
KJV: not have ceased to be offered?
INT: not anyhow would they have ceased to be offered on account of

1 Peter 3:10 V-AMA-3S
GRK: ἡμέρας ἀγαθάς παυσάτω τὴν γλῶσσαν
NAS: DAYS, MUST KEEP HIS TONGUE
KJV: good days, let him refrain his tongue
INT: days good let him cause to cease the tongue

1 Peter 4:1 V-RIM/P-3S
GRK: παθὼν σαρκὶ πέπαυται ἁμαρτίας
NAS: in the flesh has ceased from sin,
KJV: in the flesh hath ceased from sin;
INT: having suffered [in the] flesh is done with sin

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page