3972. Παῦλος (Paulos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3972. Παῦλος (Paulos) — 158 Occurrences

Acts 13:7 N-DMS
GRK: ἀνθυπάτῳ Σεργίῳ Παύλῳ ἀνδρὶ συνετῷ
NAS: Sergius Paulus, a man
KJV: Sergius Paulus, a prudent
INT: procounsul Sergius Paulus man an intelligent

Acts 13:9 N-NMS
GRK: ὁ καὶ Παῦλος πλησθεὶς πνεύματος
NAS: was also [known as] Paul, filled
KJV: also [is called] Paul,) filled with
INT: who also [is] Paul having been filled [the] Spirit

Acts 13:13 N-AMS
GRK: οἱ περὶ Παῦλον ἦλθον εἰς
NAS: Now Paul and his companions
KJV: Now when Paul and his company loosed
INT: [with] those about [him] Paul came to

Acts 13:16 N-NMS
GRK: ἀναστὰς δὲ Παῦλος καὶ κατασείσας
NAS: Paul stood up, and motioning
KJV: Then Paul stood up, and
INT: having risen up moreover Paul and having made a sign

Acts 13:43 N-DMS
GRK: προσηλύτων τῷ Παύλῳ καὶ τῷ
NAS: followed Paul and Barnabas,
KJV: proselytes followed Paul and Barnabas:
INT: converts Paul and

Acts 13:45 N-GMS
GRK: τοῖς ὑπὸ Παύλου λαλουμένοις βλασφημοῦντες
NAS: the things spoken by Paul, and were blaspheming.
KJV: by Paul, contradicting
INT: the things by Paul spoken blaspheming

Acts 13:46 N-NMS
GRK: τε ὁ Παῦλος καὶ ὁ
NAS: Paul and Barnabas spoke out boldly
KJV: Then Paul and Barnabas
INT: also Paul and

Acts 13:50 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν Παῦλον καὶ Βαρνάβαν
NAS: against Paul and Barnabas,
KJV: persecution against Paul and Barnabas,
INT: against Paul and Barnabas

Acts 14:9 N-GMS
GRK: ἤκουσεν τοῦ Παύλου λαλοῦντος ὃς
NAS: was listening to Paul as he spoke,
KJV: The same heard Paul speak: who
INT: heard Paul speaking who

Acts 14:11 N-NMS
GRK: ὃ ἐποίησεν Παῦλος ἐπῆραν τὴν
NAS: saw what Paul had done, they raised
KJV: saw what Paul had done, they lifted up
INT: what did Paul lifted up the

Acts 14:12 N-AMS
GRK: τὸν δὲ Παῦλον Ἑρμῆν ἐπειδὴ
NAS: Zeus, and Paul, Hermes,
KJV: Jupiter; and Paul, Mercurius, because
INT: and Paul Hermes because

Acts 14:14 N-NMS
GRK: Βαρνάβας καὶ Παῦλος διαρρήξαντες τὰ
NAS: Barnabas and Paul heard
KJV: and Paul, heard
INT: Barnabas and Paul having torn the

Acts 14:19 N-AMS
GRK: λιθάσαντες τὸν Παῦλον ἔσυρον ἔξω
NAS: they stoned Paul and dragged
KJV: having stoned Paul, drew
INT: having stoned Paul dragged [him] outside

Acts 15:2 N-DMS
GRK: ὀλίγης τῷ Παύλῳ καὶ τῷ
NAS: And when Paul and Barnabas had
KJV: When therefore Paul and Barnabas
INT: a little by Paul and

Acts 15:2 N-AMS
GRK: ἔταξαν ἀναβαίνειν Παῦλον καὶ Βαρνάβαν
NAS: with them, [the brethren] determined that Paul and Barnabas
KJV: they determined that Paul and
INT: they appointed to go up Paul and Barnabas

Acts 15:12 N-GMS
GRK: Βαρνάβα καὶ Παύλου ἐξηγουμένων ὅσα
NAS: to Barnabas and Paul as they were relating
KJV: to Barnabas and Paul, declaring what
INT: Barnabas and Paul relating what

Acts 15:22 N-DMS
GRK: σὺν τῷ Παύλῳ καὶ Βαρνάβᾳ
NAS: to Antioch with Paul and Barnabas--
KJV: Antioch with Paul and Barnabas;
INT: with Paul and Barnabas

Acts 15:25 N-DMS
GRK: Βαρνάβᾳ καὶ Παύλῳ
NAS: Barnabas and Paul,
KJV: Barnabas and Paul,
INT: Barnabas and Paul

Acts 15:35 N-NMS
GRK: Παῦλος δὲ καὶ
NAS: But Paul and Barnabas stayed
KJV: Paul also and
INT: Paul moreover and

Acts 15:36 N-NMS
GRK: πρὸς Βαρνάβαν Παῦλος Ἐπιστρέψαντες δὴ
NAS: some days Paul said to Barnabas,
KJV: days after Paul said unto
INT: to Barnabas Paul Having turned back indeed

Acts 15:38 N-NMS
GRK: Παῦλος δὲ ἠξίου
NAS: But Paul kept insisting
KJV: But Paul thought not
INT: Paul however thought it well

Acts 15:40 N-NMS
GRK: Παῦλος δὲ ἐπιλεξάμενος
NAS: But Paul chose Silas
KJV: And Paul chose Silas,
INT: Paul however having chosen

Acts 16:3 N-NMS
GRK: ἠθέλησεν ὁ Παῦλος σὺν αὐτῷ
NAS: Paul wanted this man
KJV: Him would Paul have to go forth with
INT: wished Paul with him

Acts 16:9 N-DMS
GRK: νυκτὸς τῷ Παύλῳ ὤφθη ἀνὴρ
NAS: appeared to Paul in the night:
KJV: appeared to Paul in
INT: night to Paul appeared A man

Acts 16:14 N-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ Παύλου
NAS: to the things spoken by Paul.
KJV: of Paul.
INT: by Paul

Acts 16:17 N-DMS
GRK: κατακολουθοῦσα τῷ Παύλῳ καὶ ἡμῖν
NAS: Following after Paul and us, she kept crying
KJV: The same followed Paul and us,
INT: having followed Paul and us

Acts 16:18 N-NMS
GRK: διαπονηθεὶς δὲ Παῦλος καὶ ἐπιστρέψας
NAS: days. But Paul was greatly annoyed,
KJV: days. But Paul, being grieved, turned
INT: having been distressed however Paul and having turned

Acts 16:19 N-AMS
GRK: ἐπιλαβόμενοι τὸν Παῦλον καὶ τὸν
NAS: they seized Paul and Silas
KJV: was gone, they caught Paul and Silas,
INT: having taken hold of Paul and

Acts 16:25 N-NMS
GRK: τὸ μεσονύκτιον Παῦλος καὶ Σίλας
NAS: midnight Paul and Silas
KJV: at midnight Paul and Silas
INT: midnight Paul and Silas

Acts 16:28 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Παῦλος μεγάλῃ φωνῇ
NAS: But Paul cried out with a loud
KJV: But Paul cried with a loud
INT: however Paul loud with a voice

Acts 16:29 N-DMS
GRK: προσέπεσεν τῷ Παύλῳ καὶ τῷ
NAS: he fell down before Paul and Silas,
KJV: and fell down before Paul and
INT: fell down before Paul and

Acts 16:36 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν Παῦλον ὅτι Ἀπέσταλκαν
NAS: words to Paul, [saying], The chief magistrates
KJV: saying to Paul, The magistrates
INT: to Paul Have sent

Acts 16:37 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Παῦλος ἔφη πρὸς
NAS: But Paul said
KJV: But Paul said unto
INT: but Paul said to

Acts 17:2 N-DMS
GRK: εἰωθὸς τῷ Παύλῳ εἰσῆλθεν πρὸς
NAS: And according to Paul's custom,
KJV: And Paul, as his manner was,
INT: custom with Paul he went in to

Acts 17:4 N-DMS
GRK: προσεκληρώθησαν τῷ Παύλῳ καὶ τῷ
NAS: and joined Paul and Silas,
KJV: and consorted with Paul and Silas;
INT: joined themselves to Paul and

Acts 17:10 N-AMS
GRK: τόν τε Παῦλον καὶ τὸν
NAS: immediately sent Paul and Silas away
KJV: immediately sent away Paul and Silas
INT: both Paul and

Acts 17:13 N-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ Παύλου ὁ λόγος
NAS: had been proclaimed by Paul in Berea
KJV: was preached of Paul at Berea,
INT: by Paul the word

Acts 17:14 N-AMS
GRK: τότε τὸν Παῦλον ἐξαπέστειλαν οἱ
NAS: sent Paul out to go
KJV: sent away Paul to go
INT: then Paul sent away the

Acts 17:15 N-AMS
GRK: καθιστάνοντες τὸν Παῦλον ἤγαγον ἕως
NAS: who escorted Paul brought
KJV: they that conducted Paul brought
INT: escorting Paul brought [him] unto

Acts 17:16 N-GMS
GRK: αὐτοὺς τοῦ Παύλου παρωξύνετο τὸ
NAS: Now while Paul was waiting
KJV: Now while Paul waited for them
INT: them Paul was provoked the

Acts 17:22 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Παῦλος ἐν μέσῳ
NAS: So Paul stood in the midst
KJV: Then Paul stood in
INT: moreover Paul in [the] midst

Acts 17:33 N-NMS
GRK: οὕτως ὁ Παῦλος ἐξῆλθεν ἐκ
NAS: So Paul went out of their midst.
KJV: [matter].So Paul departed from
INT: thus Paul went out from

Acts 18:5 N-NMS
GRK: λόγῳ ὁ Παῦλος διαμαρτυρόμενος τοῖς
NAS: from Macedonia, Paul [began] devoting himself completely
KJV: Macedonia, Paul was pressed
INT: word Paul earnestly testifying to the

Acts 18:9 N-DMS
GRK: ὁράματος τῷ Παύλῳ Μὴ φοβοῦ
NAS: said to Paul in the night
KJV: spake the Lord to Paul in the night
INT: a vision to Paul not Fear

Acts 18:12 N-DMS
GRK: ὁμοθυμαδὸν τῷ Παύλῳ καὶ ἤγαγον
NAS: rose up against Paul and brought
KJV: with one accord against Paul, and
INT: with one accord Paul and led

Acts 18:14 N-GMS
GRK: δὲ τοῦ Παύλου ἀνοίγειν τὸ
NAS: But when Paul was about to open
KJV: And when Paul was now about to open
INT: moreover Paul to open

Acts 18:18 N-NMS
GRK: Ὁ δὲ Παῦλος ἔτι προσμείνας
NAS: Paul, having remained many
KJV: And Paul [after this] tarried
INT: and Paul yet having remained

Acts 19:1 N-AMS
GRK: ἐν Κορίνθῳ Παῦλον διελθόντα τὰ
NAS: was at Corinth, Paul passed through
KJV: Corinth, Paul having passed
INT: in Corinth Paul having passed through the

Acts 19:4 N-NMS
GRK: εἶπεν δὲ Παῦλος Ἰωάννης ἐβάπτισεν
NAS: Paul said, John
KJV: Then said Paul, John verily
INT: said moreover Paul John baptized [with]

Acts 19:6 N-GMS
GRK: αὐτοῖς τοῦ Παύλου τὰς χεῖρας
NAS: And when Paul had laid his hands
KJV: And when Paul had laid [his] hands
INT: on them Paul the hands

Acts 19:11 N-GMS
GRK: τῶν χειρῶν Παύλου
NAS: miracles by the hands of Paul,
KJV: by the hands of Paul:
INT: the hands of Paul

Acts 19:13 N-NMS
GRK: Ἰησοῦν ὃν Παῦλος κηρύσσει
NAS: you by Jesus whom Paul preaches.
KJV: by Jesus whom Paul preacheth.
INT: Jesus whom Paul proclaims

Acts 19:15 N-AMS
GRK: καὶ τὸν Παῦλον ἐπίσταμαι ὑμεῖς
NAS: and I know about Paul, but who
KJV: I know, and Paul I know; but
INT: and Paul I am acquainted with you

Acts 19:21 N-NMS
GRK: ἔθετο ὁ Παῦλος ἐν τῷ
NAS: were finished, Paul purposed
KJV: were ended, Paul purposed
INT: purposed Paul in the

Acts 19:26 N-NMS
GRK: Ἀσίας ὁ Παῦλος οὗτος πείσας
NAS: this Paul has persuaded
KJV: this Paul hath persuaded
INT: Asia which Paul this having persuaded

Acts 19:29 N-GMS
GRK: Μακεδόνας συνεκδήμους Παύλου
NAS: and Aristarchus, Paul's traveling companions
KJV: men of Macedonia, Paul's companions in travel,
INT: Macedonians fellow travelers of Paul

Acts 19:30 N-GMS
GRK: Παύλου δὲ βουλομένου
NAS: And when Paul wanted to go
KJV: And when Paul would have entered
INT: Paul however intending

Acts 20:1 N-NMS
GRK: μεταπεμψάμενος ὁ Παῦλος τοὺς μαθητὰς
NAS: had ceased, Paul sent
KJV: was ceased, Paul called
INT: having called to [him] Paul the disciples

Acts 20:7 N-NMS
GRK: ἄρτον ὁ Παῦλος διελέγετο αὐτοῖς
NAS: bread, Paul [began] talking
KJV: bread, Paul preached
INT: bread Paul talked to them

Acts 20:9 N-GMS
GRK: διαλεγομένου τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον
NAS: sleep; and as Paul kept on talking,
KJV: sleep: and as Paul was long
INT: as talked Paul on more

Acts 20:10 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Παῦλος ἐπέπεσεν αὐτῷ
NAS: But Paul went down and fell
KJV: And Paul went down, and fell on
INT: moreover Paul fell upon him

Acts 20:13 N-AMS
GRK: ἀναλαμβάνειν τὸν Παῦλον οὕτως γὰρ
NAS: to take Paul on board;
KJV: intending to take in Paul: for so
INT: to take in Paul thus indeed

Acts 20:16 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν
NAS: For Paul had decided to sail past
KJV: For Paul had determined to sail by
INT: indeed Paul to sail by

Acts 20:37 N-GMS
GRK: τράχηλον τοῦ Παύλου κατεφίλουν αὐτόν
NAS: and embraced Paul, and repeatedly kissed
KJV: fell on Paul's neck, and kissed
INT: neck of Paul they kissed him

Acts 21:4 N-DMS
GRK: οἵτινες τῷ Παύλῳ ἔλεγον διὰ
NAS: and they kept telling Paul through
KJV: who said to Paul through the Spirit,
INT: who to Paul said by

Acts 21:11 N-GMS
GRK: ζώνην τοῦ Παύλου δήσας ἑαυτοῦ
NAS: to us, he took Paul's belt
KJV: he took Paul's girdle, and
INT: belt of Paul having bound of himself

Acts 21:13 N-NMS
GRK: ἀπεκρίθη ὁ Παῦλος Τί ποιεῖτε
NAS: Then Paul answered, What
KJV: Then Paul answered, What
INT: answered Paul What are you doing

Acts 21:18 N-NMS
GRK: εἰσῄει ὁ Παῦλος σὺν ἡμῖν
NAS: And the following day Paul went
KJV: the [day] following Paul went in
INT: went in Paul with us

Acts 21:26 N-NMS
GRK: τότε ὁ Παῦλος παραλαβὼν τοὺς
NAS: Then Paul took the men,
KJV: Then Paul took the men,
INT: Then Paul having taken the

Acts 21:29 N-NMS
GRK: εἰσήγαγεν ὁ Παῦλος
NAS: with him, and they supposed that Paul had brought
KJV: that Paul had brought
INT: brought Paul

Acts 21:30 N-GMS
GRK: ἐπιλαβόμενοι τοῦ Παύλου εἷλκον αὐτὸν
NAS: and taking hold of Paul they dragged
KJV: and they took Paul, and drew him
INT: having laid hold of Paul they drew him

Acts 21:32 N-AMS
GRK: τύπτοντες τὸν Παῦλον
NAS: they stopped beating Paul.
KJV: they left beating of Paul.
INT: beating Paul

Acts 21:37 N-NMS
GRK: παρεμβολὴν ὁ Παῦλος λέγει τῷ
NAS: As Paul was about to be brought
KJV: And as Paul was to be led
INT: barracks Paul says to the

Acts 21:39 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Παῦλος Ἐγὼ ἄνθρωπος
NAS: But Paul said, I am
KJV: But Paul said, I
INT: moreover Paul I a man

Acts 21:40 N-NMS
GRK: αὐτοῦ ὁ Παῦλος ἑστὼς ἐπὶ
NAS: When he had given him permission, Paul, standing
KJV: him licence, Paul stood on
INT: he Paul standing on

Acts 22:25 N-NMS
GRK: ἑκατόνταρχον ὁ Παῦλος Εἰ ἄνθρωπον
NAS: him out with thongs, Paul said
KJV: him with thongs, Paul said unto
INT: centurion Paul if A man

Acts 22:28 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Παῦλος ἔφη Ἐγὼ
NAS: sum of money. And Paul said,
KJV: freedom. And Paul said, But
INT: but Paul said I

Acts 22:30 N-AMS
GRK: καταγαγὼν τὸν Παῦλον ἔστησεν εἰς
NAS: and brought Paul down
KJV: and brought Paul down, and set him
INT: having brought down Paul he set [him] among

Acts 23:1 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Παῦλος τῷ συνεδρίῳ
NAS: Paul, looking intently at the Council,
KJV: And Paul, earnestly beholding
INT: moreover Paul at the Council

Acts 23:3 N-NMS
GRK: τότε ὁ Παῦλος πρὸς αὐτὸν
NAS: Then Paul said to him, God
KJV: Then said Paul unto him,
INT: Then Paul to him

Acts 23:5 N-NMS
GRK: τε ὁ Παῦλος Οὐκ ᾔδειν
NAS: And Paul said, I was not aware,
KJV: Then said Paul, I wist not,
INT: moreover Paul not I was conscious

Acts 23:6 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ
NAS: Pharisees, Paul [began] crying
KJV: But when Paul perceived that
INT: moreover Paul that the

Acts 23:10 N-NMS
GRK: διασπασθῇ ὁ Παῦλος ὑπ' αὐτῶν
NAS: was afraid Paul would be torn to pieces
KJV: lest Paul should have been pulled in pieces
INT: should be torn in pieces Paul by them

Acts 23:12 N-AMS
GRK: ἀποκτείνωσιν τὸν Παῦλον
NAS: until they had killed Paul.
KJV: till they had killed Paul.
INT: they should kill Paul

Acts 23:14 N-AMS
GRK: ἀποκτείνωμεν τὸν Παῦλον
NAS: until we have killed Paul.
KJV: until we have slain Paul.
INT: we should kill Paul

Acts 23:16 N-GMS
GRK: τῆς ἀδελφῆς Παύλου τὴν ἐνέδραν
NAS: But the son of Paul's sister heard
KJV: And when Paul's sister's son
INT: of the sister of Paul the ambush

Acts 23:16 N-DMS
GRK: ἀπήγγειλεν τῷ Παύλῳ
NAS: the barracks and told Paul.
KJV: the castle, and told Paul.
INT: he reported [it] to Paul

Acts 23:17 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Παῦλος ἕνα τῶν
NAS: Paul called one
KJV: Then Paul called one
INT: moreover Paul one of the

Acts 23:18 N-NMS
GRK: Ὁ δέσμιος Παῦλος προσκαλεσάμενός με
NAS: and said, Paul the prisoner
KJV: and said, Paul the prisoner called
INT: The prisoner Paul having called to [him] me

Acts 23:20 N-AMS
GRK: αὔριον τὸν Παῦλον καταγάγῃς εἰς
NAS: to ask you to bring Paul down tomorrow
KJV: thou wouldest bring down Paul to morrow
INT: tomorrow Paul you might bring down into

Acts 23:24 N-AMS
GRK: ἐπιβιβάσαντες τὸν Παῦλον διασώσωσι πρὸς
NAS: to put Paul on and bring him safely
KJV: they may set Paul on,
INT: having set on Paul they might carry [him] safely through to

Acts 23:31 N-AMS
GRK: ἀναλαβόντες τὸν Παῦλον ἤγαγον διὰ
NAS: took Paul and brought
KJV: them, took Paul, and brought [him] by
INT: having taken Paul brought [him] by

Acts 23:33 N-AMS
GRK: καὶ τὸν Παῦλον αὐτῷ
NAS: they also presented Paul to him.
KJV: presented Paul also
INT: also Paul to him

Acts 24:1 N-GMS
GRK: κατὰ τοῦ Παύλου
NAS: to the governor against Paul.
KJV: the governor against Paul.
INT: against Paul

Acts 24:10 N-NMS
GRK: τε ὁ Παῦλος νεύσαντος αὐτῷ
NAS: for him to speak, Paul responded:
KJV: Then Paul, after that the governor
INT: moreover Paul having made a sign to him

Acts 24:24 N-AMS
GRK: μετεπέμψατο τὸν Παῦλον καὶ ἤκουσεν
NAS: and sent for Paul and heard
KJV: a Jewess, he sent for Paul, and heard
INT: he sent for Paul and heard

Acts 24:26 N-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ Παύλου διὸ καὶ
NAS: would be given him by Paul; therefore
KJV: him of Paul, that he might loose
INT: by Paul therefore also

Acts 24:27 N-AMS
GRK: κατέλιπε τὸν Παῦλον δεδεμένον
NAS: Felix left Paul imprisoned.
KJV: a pleasure, left Paul bound.
INT: left Paul imprisoned

Acts 25:2 N-GMS
GRK: κατὰ τοῦ Παύλου καὶ παρεκάλουν
NAS: against Paul, and they were urging
KJV: him against Paul, and besought
INT: against Paul and begged

Acts 25:4 N-AMS
GRK: τηρεῖσθαι τὸν Παῦλον εἰς Καισάρειαν
NAS: answered that Paul was being kept in custody
KJV: answered, that Paul should be kept
INT: should be kept Paul in Ceasarea

Acts 25:6 N-AMS
GRK: ἐκέλευσεν τὸν Παῦλον ἀχθῆναι
NAS: and ordered Paul to be brought.
KJV: commanded Paul to be brought.
INT: he commanded Paul to be brought

Acts 25:8 N-GMS
GRK: τοῦ Παύλου ἀπολογουμένου ὅτι
NAS: while Paul said in his own defense,
INT: Paul said in his own defense

Acts 25:9 N-DMS
GRK: ἀποκριθεὶς τῷ Παύλῳ εἶπεν Θέλεις
NAS: answered Paul and said,
KJV: answered Paul, and said,
INT: having answered Paul said Are you willing

Acts 25:10 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Παῦλος Ἑστὼς ἐπὶ
NAS: But Paul said, I am
KJV: Then said Paul, I stand at
INT: moreover Paul standing before

Acts 25:14 N-AMS
GRK: κατὰ τὸν Παῦλον λέγων Ἀνήρ
NAS: laid Paul's case
KJV: declared Paul's cause
INT: relating to Paul saying A man

Acts 25:19 N-NMS
GRK: ἔφασκεν ὁ Παῦλος ζῇν
NAS: Jesus, whom Paul asserted to be alive.
KJV: whom Paul affirmed
INT: affirmed Paul to be alive

Acts 25:21 N-GMS
GRK: τοῦ δὲ Παύλου ἐπικαλεσαμένου τηρηθῆναι
NAS: But when Paul appealed to be held
KJV: But when Paul had appealed
INT: but Paul having appealed for to be kept

Acts 25:23 N-NMS
GRK: ἤχθη ὁ Παῦλος
NAS: of Festus, Paul was brought
KJV: commandment Paul was brought forth.
INT: was brought Paul

Acts 26:1 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν Παῦλον ἔφη Ἐπιτρέπεταί
NAS: said to Paul, You are permitted
KJV: said unto Paul, Thou art permitted
INT: to Paul said It is allowed

Acts 26:1 N-NMS
GRK: τότε ὁ Παῦλος ἐκτείνας τὴν
NAS: Then Paul stretched
KJV: Then Paul stretched forth
INT: Then Paul having stretched out the

Acts 26:24 N-VMS
GRK: φησίν Μαίνῃ Παῦλε τὰ πολλά
NAS: voice, Paul, you are out of your mind!
KJV: voice, Paul, thou art beside thyself;
INT: said You are insane Paul the much

Acts 26:25 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Παῦλος Οὐ μαίνομαι
NAS: But Paul said,
INT: but Paul not I am insane

Acts 26:28 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν Παῦλον Ἐν ὀλίγῳ
NAS: Agrippa [replied] to Paul, In a short time
KJV: said unto Paul, Almost thou persuadest
INT: [said] to Paul Almost little

Acts 26:29 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Παῦλος Εὐξαίμην ἂν
NAS: And Paul [said], I would wish to God,
KJV: And Paul said, I would
INT: and Paul [said] I would wish anyhow

Acts 27:1 N-AMS
GRK: τόν τε Παῦλον καί τινας
NAS: they proceeded to deliver Paul and some
KJV: Italy, they delivered Paul and certain
INT: moreover Paul and certain

Acts 27:3 N-DMS
GRK: Ἰούλιος τῷ Παύλῳ χρησάμενος ἐπέτρεψεν
NAS: treated Paul with consideration
KJV: entreated Paul, and gave [him] liberty
INT: Julius Paul having treated allowed [him]

Acts 27:9 N-NMS
GRK: παρῄνει ὁ Παῦλος
NAS: over, Paul [began] to admonish
KJV: already past, Paul admonished [them],
INT: exhorted Paul

Acts 27:11 N-GMS
GRK: τοῖς ὑπὸ Παύλου λεγομένοις
NAS: than by what was being said by Paul.
KJV: by Paul.
INT: by the things by Paul spoken

Acts 27:21 N-NMS
GRK: σταθεὶς ὁ Παῦλος ἐν μέσῳ
NAS: then Paul stood
KJV: long abstinence Paul stood forth in
INT: having stood up Paul in midst

Acts 27:24 N-VMS
GRK: Μὴ φοβοῦ Παῦλε Καίσαρί σε
NAS: Do not be afraid, Paul; you must
KJV: Fear not, Paul; thou must
INT: not Fear Paul Ceasar you

Acts 27:31 N-NMS
GRK: εἶπεν ὁ Παῦλος τῷ ἑκατοντάρχῃ
NAS: Paul said to the centurion
KJV: Paul said to the centurion
INT: said Paul to the centurion

Acts 27:33 N-NMS
GRK: παρεκάλει ὁ Παῦλος ἅπαντας μεταλαβεῖν
NAS: to dawn, Paul was encouraging
KJV: on, Paul besought
INT: exhorted Paul all to partake

Acts 27:43 N-AMS
GRK: διασῶσαι τὸν Παῦλον ἐκώλυσεν αὐτοὺς
NAS: to bring Paul safely through,
KJV: willing to save Paul, kept them
INT: to save Paul hindered them

Acts 28:3 N-GMS
GRK: δὲ τοῦ Παύλου φρυγάνων τι
NAS: But when Paul had gathered a bundle
KJV: And when Paul had gathered a bundle
INT: moreover Paul of sticks a

Acts 28:8 N-NMS
GRK: ὃν ὁ Παῦλος εἰσελθὼν καὶ
NAS: and dysentery; and Paul went
KJV: to whom Paul entered in, and
INT: whom Paul having entered and

Acts 28:15 N-NMS
GRK: ἰδὼν ὁ Παῦλος εὐχαριστήσας τῷ
NAS: to meet us; and when Paul saw
KJV: whom when Paul saw,
INT: having seen Paul having given thanks to

Acts 28:16 N-DMS
GRK: ἐπετράπη τῷ Παύλῳ μένειν καθ'
NAS: Rome, Paul was allowed
KJV: but Paul was suffered
INT: was allowed Paul to remain by

Acts 28:25 N-GMS
GRK: εἰπόντος τοῦ Παύλου ῥῆμα ἓν
NAS: they [began] leaving after Paul had spoken
KJV: they departed, after that Paul had spoken
INT: having spoken Paul word one

Romans 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ δοῦλος Ἰησοῦ
NAS: Paul, a bond-servant of Christ
KJV: Paul, a servant of Jesus
INT: Paul servant of Jesus

1 Corinthians 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ κλητὸς ἀπόστολος
NAS: Paul, called [as] an apostle
KJV: Paul, called [to be] an apostle
INT: Paul a called apostle

1 Corinthians 1:12 N-GMS
GRK: μέν εἰμι Παύλου Ἐγὼ δὲ
NAS: I am of Paul, and I of Apollos,
KJV: I am of Paul; and I
INT: indeed am of Paul I moreover

1 Corinthians 1:13 N-NMS
GRK: χριστός μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ
NAS: been divided? Paul was not crucified
KJV: was Paul crucified for
INT: Christ not Paul was crucified for

1 Corinthians 1:13 N-GMS
GRK: τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε
NAS: were you baptized in the name of Paul?
KJV: in the name of Paul?
INT: the name of Paul were you baptized

1 Corinthians 3:4 N-GMS
GRK: μέν εἰμι Παύλου ἕτερος δέ
NAS: I am of Paul, and another,
KJV: I am of Paul; and another,
INT: indeed am of Paul another moreover

1 Corinthians 3:5 N-NMS
GRK: δέ ἐστιν Παῦλος διάκονοι δι'
NAS: And what is Paul? Servants
KJV: then is Paul, and who
INT: moreover is Paul servants through

1 Corinthians 3:22 N-NMS
GRK: εἴτε Παῦλος εἴτε Ἀπολλὼς
NAS: whether Paul or Apollos
KJV: Whether Paul, or Apollos,
INT: Whether Paul or Apollos

1 Corinthians 16:21 N-GMS
GRK: ἐμῇ χειρὶ Παύλου
NAS: is in my own hand-- Paul.
KJV: The salutation of [me] Paul with mine own
INT: own hand of Paul

2 Corinthians 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος Χριστοῦ
NAS: Paul, an apostle of Christ
KJV: Paul, an apostle of Jesus
INT: Paul apostle of Christ

2 Corinthians 10:1 N-NMS
GRK: δὲ ἐγὼ Παῦλος παρακαλῶ ὑμᾶς
NAS: Now I, Paul, myself urge
KJV: Now I Paul myself beseech
INT: moreover I Paul exhort you

Galatians 1:1 N-NMS
GRK: πάντων ὑμῶν ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος οὐκ
NAS: Paul, an apostle (not [sent] from men
KJV: Paul, an apostle, (not
INT: all you Paul apostle not

Galatians 5:2 N-NMS
GRK: Ἴδε ἐγὼ Παῦλος λέγω ὑμῖν
NAS: Behold I, Paul, say to you that if
KJV: Behold, I Paul say unto you,
INT: Behold I Paul say to you

Ephesians 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος Χριστοῦ
NAS: Paul, an apostle of Christ
KJV: Paul, an apostle of Jesus
INT: Paul apostle of Christ

Ephesians 3:1 N-NMS
GRK: χάριν ἐγὼ Παῦλος ὁ δέσμιος
NAS: reason I, Paul, the prisoner
KJV: cause I Paul, the prisoner of Jesus
INT: for reason I Paul the prisoner

Philippians 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΘΕΟΣ
NAS: Paul and Timothy, bond-servants
KJV: Paul and Timotheus,
INT: Paul and Timothy

Colossians 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος Χριστοῦ
NAS: Paul, an apostle of Jesus
KJV: Paul, an apostle of Jesus
INT: Paul apostle of Christ

Colossians 1:23 N-NMS
GRK: ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος διάκονος
NAS: and of which I, Paul, was made
KJV: whereof I Paul am made a minister;
INT: became I Paul minister

Colossians 4:18 N-GMS
GRK: ἐμῇ χειρὶ Παύλου μνημονεύετέ μου
NAS: I, Paul, write this greeting
KJV: by the hand of me Paul. Remember my
INT: my own hand of Paul Remember my

1 Thessalonians 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ
NAS: Paul and Silvanus and Timothy,
KJV: Paul, and Silvanus,
INT: Paul and Silvanus

1 Thessalonians 2:18 N-NMS
GRK: ἐγὼ μὲν Παῦλος καὶ ἅπαξ
NAS: to come to you -- I, Paul, more
KJV: even I Paul, once and
INT: I indeed Paul both once

2 Thessalonians 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ
NAS: Paul and Silvanus and Timothy,
KJV: Paul, and Silvanus,
INT: Paul and Silvanus

2 Thessalonians 3:17 N-GMS
GRK: ἐμῇ χειρὶ Παύλου ὅ ἐστιν
NAS: I, Paul, write this greeting
KJV: The salutation of Paul with mine own
INT: my own hand of Paul which is

1 Timothy 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος Χριστοῦ
NAS: Paul, an apostle of Christ
KJV: Paul, an apostle of Jesus
INT: Paul apostle of Christ

2 Timothy 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος Χριστοῦ
NAS: Paul, an apostle of Christ
KJV: Paul, an apostle of Jesus
INT: Paul apostle of Christ

Titus 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ δοῦλος θεοῦ
NAS: Paul, a bond-servant of God
KJV: Paul, a servant of God,
INT: Paul servant of God

Philemon 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ δέσμιος Χριστοῦ
NAS: Paul, a prisoner of Christ
KJV: Paul, a prisoner of Jesus
INT: Paul prisoner of Christ

Philemon 1:9 N-NMS
GRK: ὢν ὡς Παῦλος πρεσβύτης νυνὶ
NAS: such a person as Paul, the aged,
KJV: such an one as Paul the aged, and
INT: being as Paul [the] aged now

Philemon 1:19 N-NMS
GRK: ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα τῇ
NAS: I, Paul, am writing this with my own
KJV: I Paul have written [it] with mine own
INT: I Paul wrote [it] with

2 Peter 3:15 N-NMS
GRK: ἡμῶν ἀδελφὸς Παῦλος κατὰ τὴν
NAS: brother Paul, according
KJV: beloved brother Paul also according to
INT: of us brother Paul according to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page