4147. πλουτέω (plouteó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4147. πλουτέω (plouteó) — 12 Occurrences

Luke 1:53 V-PPA-AMP
GRK: ἀγαθῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς
NAS: And sent away the rich empty-handed.
KJV: and the rich he hath sent
INT: with good things and [the] rich he sent away empty

Luke 12:21 V-PPA-NMS
GRK: εἰς θεὸν πλουτῶν
NAS: for himself, and is not rich toward
KJV: is not rich toward God.
INT: toward God is rich

Romans 10:12 V-PPA-NMS
GRK: κύριος πάντων πλουτῶν εἰς πάντας
NAS: of all, abounding in riches for all
KJV: Lord over all is rich unto all
INT: Lord of all [is] rich toward all

1 Corinthians 4:8 V-AIA-2P
GRK: ἐστέ ἤδη ἐπλουτήσατε χωρὶς ἡμῶν
NAS: you have already become rich, you have become
KJV: now ye are rich, ye have reigned as kings
INT: you are already you were enriched apart from us

2 Corinthians 8:9 V-ASA-2P
GRK: ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε
NAS: that you through His poverty might become rich.
KJV: through his poverty might be rich.
INT: of that poverty might be enriched

1 Timothy 6:9 V-PNA
GRK: δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπίπτουσιν εἰς
NAS: who want to get rich fall
KJV: But they that will be rich fall into
INT: moreover desiring to be rich fall into

1 Timothy 6:18 V-PNA
GRK: ἀγαθοεργεῖν πλουτεῖν ἐν ἔργοις
NAS: [Instruct them] to do good, to be rich in good
KJV: That they do good, that they be rich in
INT: to do good to be rich in works

Revelation 3:17 V-RIA-1S
GRK: εἰμι καὶ πεπλούτηκα καὶ οὐδὲν
NAS: rich, and have become wealthy, and have
KJV: and increased with goods, and
INT: I am and have grown rich and of nothing

Revelation 3:18 V-ASA-2S
GRK: πυρὸς ἵνα πλουτήσῃς καὶ ἱμάτια
NAS: so that you may become rich, and white
KJV: that thou mayest be rich; and
INT: fire that you might be rich and garments

Revelation 18:3 V-AIA-3P
GRK: στρήνους αὐτῆς ἐπλούτησαν
NAS: of the earth have become rich by the wealth
KJV: of the earth are waxed rich through
INT: luxury of her were enriched

Revelation 18:15 V-APA-NMP
GRK: τούτων οἱ πλουτήσαντες ἀπ' αὐτῆς
NAS: of these things, who became rich from her, will stand
KJV: which were made rich by
INT: of these things having been enriched from her

Revelation 18:19 V-AIA-3P
GRK: ἐν ᾗ ἐπλούτησαν πάντες οἱ
NAS: at sea became rich by her wealth,
KJV: wherein were made rich all
INT: in which were enriched all who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page