4152. πνευματικός (pneumatikos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4152. πνευματικός (pneumatikos) — 26 Occurrences

Romans 1:11 Adj-ANS
GRK: χάρισμα ὑμῖν πνευματικὸν εἰς τὸ
NAS: some spiritual gift
KJV: some spiritual gift,
INT: gift to you spiritual to the [end]

Romans 7:14 Adj-NMS
GRK: ὁ νόμος πνευματικός ἐστιν ἐγὼ
NAS: that the Law is spiritual, but I am
KJV: the law is spiritual: but I
INT: the law spiritual is I

Romans 15:27 Adj-DNP
GRK: γὰρ τοῖς πνευματικοῖς αὐτῶν ἐκοινώνησαν
NAS: have shared in their spiritual things, they are indebted
KJV: of their spiritual things, their duty is
INT: indeed the things spiritual of them participated

1 Corinthians 2:13 Adj-DNP
GRK: διδακτοῖς πνεύματος πνευματικοῖς πνευματικὰ συνκρίνοντες
NAS: combining spiritual [thoughts] with spiritual
KJV: comparing spiritual things with spiritual.
INT: taught of [the] Spirit by spiritual [means] spiritual things communicating

1 Corinthians 2:13 Adj-ANP
GRK: πνεύματος πνευματικοῖς πνευματικὰ συνκρίνοντες
NAS: spiritual [thoughts] with spiritual [words].
KJV: spiritual things with spiritual.
INT: of [the] Spirit by spiritual [means] spiritual things communicating

1 Corinthians 2:15 Adj-NMS
GRK: ὁ δὲ πνευματικὸς ἀνακρίνει τὰ
NAS: But he who is spiritual appraises
KJV: But he that is spiritual judgeth
INT: he who [is] moreover spiritual judges

1 Corinthians 3:1 Adj-DMP
GRK: ὑμῖν ὡς πνευματικοῖς ἀλλ' ὡς
NAS: not speak to you as to spiritual men, but as to men of flesh,
KJV: unto you as unto spiritual, but as
INT: to you as to spiritual but as

1 Corinthians 9:11 Adj-ANP
GRK: ὑμῖν τὰ πνευματικὰ ἐσπείραμεν μέγα
NAS: we sowed spiritual things in you, is it too much
KJV: unto you spiritual things, [is it] a great thing
INT: to you spiritual things did sow [is it] a great thing

1 Corinthians 10:3 Adj-ANS
GRK: τὸ αὐτὸ πνευματικὸν βρῶμα ἔφαγον
NAS: ate the same spiritual food;
KJV: eat the same spiritual meat;
INT: the same spiritual food ate

1 Corinthians 10:4 Adj-ANS
GRK: τὸ αὐτὸ πνευματικὸν ἔπιον πόμα
NAS: the same spiritual drink,
KJV: drink the same spiritual drink: for
INT: the same spiritual drank drink

1 Corinthians 10:4 Adj-GFS
GRK: γὰρ ἐκ πνευματικῆς ἀκολουθούσης πέτρας
NAS: for they were drinking from a spiritual rock
KJV: of that spiritual Rock
INT: indeed of a spiritual following rock

1 Corinthians 12:1 Adj-GNP
GRK: δὲ τῶν πνευματικῶν ἀδελφοί οὐ
NAS: concerning spiritual [gifts], brethren,
KJV: concerning spiritual [gifts], brethren,
INT: moreover spiritual [gifts] brothers not

1 Corinthians 14:1 Adj-ANP
GRK: δὲ τὰ πνευματικά μᾶλλον δὲ
NAS: desire earnestly spiritual [gifts], but especially
KJV: desire spiritual [gifts], but
INT: moreover spiritual gifts especially moreover

1 Corinthians 14:37 Adj-NMS
GRK: εἶναι ἢ πνευματικός ἐπιγινωσκέτω ἃ
NAS: or spiritual, let him recognize
KJV: or spiritual, let him acknowledge
INT: to be or spiritual let him recognize the things

1 Corinthians 15:44 Adj-NNS
GRK: ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν Εἰ ἔστιν
NAS: it is raised a spiritual body.
KJV: it is raised a spiritual body.
INT: it is raised a body spiritual if there is

1 Corinthians 15:44 Adj-NNS
GRK: ἔστιν καὶ πνευματικόν
NAS: there is also a spiritual [body].
KJV: and there is a spiritual body.
INT: there is also spiritual

1 Corinthians 15:46 Adj-NNS
GRK: πρῶτον τὸ πνευματικὸν ἀλλὰ τὸ
NAS: However, the spiritual is not first,
KJV: first which is spiritual, but
INT: first [was] the spiritual but the

1 Corinthians 15:46 Adj-NNS
GRK: ἔπειτα τὸ πνευματικόν
NAS: but the natural; then the spiritual.
KJV: and afterward that which is spiritual.
INT: then the spiritual

Galatians 6:1 Adj-NMP
GRK: ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν
NAS: trespass, you who are spiritual, restore
KJV: which are spiritual, restore
INT: you the spiritual [ones] restore the

Ephesians 1:3 Adj-DFS
GRK: πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ ἐν τοῖς
NAS: us with every spiritual blessing
KJV: with all spiritual blessings in
INT: every blessing spiritual in the

Ephesians 5:19 Adj-DFP
GRK: καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς ᾄδοντες καὶ
NAS: and hymns and spiritual songs,
KJV: hymns and spiritual songs, singing
INT: and songs spiritual singing and

Ephesians 6:12 Adj-ANP
GRK: πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας
NAS: against the spiritual [forces] of wickedness
KJV: world, against spiritual wickedness in
INT: against the spiritual [powers] of evil

Colossians 1:9 Adj-DFS
GRK: καὶ συνέσει πνευματικῇ
NAS: in all spiritual wisdom
KJV: wisdom and spiritual understanding;
INT: and understanding spiritual

Colossians 3:16 Adj-DFP
GRK: ὕμνοις ᾠδαῖς πνευματικαῖς ἐν τῇ
NAS: [and] hymns [and] spiritual songs,
KJV: hymns and spiritual songs, singing
INT: hymns songs spiritual with

1 Peter 2:5 Adj-NMS
GRK: οἰκοδομεῖσθε οἶκος πνευματικὸς εἰς ἱεράτευμα
NAS: are being built up as a spiritual house
KJV: are built up a spiritual house,
INT: are being built up a house spiritual into a priesthood

1 Peter 2:5 Adj-AFP
GRK: ἅγιον ἀνενέγκαι πνευματικὰς θυσίας εὐπροσδέκτους
NAS: to offer up spiritual sacrifices
KJV: to offer up spiritual sacrifices,
INT: holy to offer spiritual sacrifices acceptable

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page