1 Corinthians 15:46
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
235 [e]Ἀλλ’
all’
HoweverConj
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
4412 [e]πρῶτον
prōton
first [was]Adv-S
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
4152 [e]πνευματικὸν
pneumatikon
spiritual,Adj-NNS
235 [e]ἀλλὰ
alla
butConj
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
5591 [e]ψυχικόν,
psychikon
natural,Adj-NNS
1899 [e]ἔπειτα
epeita
thenAdv
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
4152 [e]πνευματικόν.
pneumatikon
spiritual.Adj-NNS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:46 Greek NT: Nestle 1904
ἀλλ’ οὐ πρῶτον τὸ πνευματικὸν ἀλλὰ τὸ ψυχικόν, ἔπειτα τὸ πνευματικόν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:46 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀλλ' οὐ πρῶτον τὸ πνευματικὸν ἀλλὰ τὸ ψυχικόν, ἔπειτα τὸ πνευματικόν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:46 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀλλ' οὐ πρῶτον τὸ πνευματικὸν ἀλλὰ τὸ ψυχικόν, ἔπειτα τὸ πνευματικόν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:46 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀλλ’ οὐ πρῶτον τὸ πνευματικόν, ἀλλὰ τὸ ψυχικόν, ἔπειτα τὸ πνευματικόν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:46 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀλλ’ οὐ πρῶτον τὸ πνευματικὸν, ἀλλὰ τὸ ψυχικόν, ἔπειτα τὸ πνευματικόν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:46 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀλλ’ οὐ πρῶτον τὸ πνευματικὸν ἀλλὰ τὸ ψυχικόν, ἔπειτα τὸ πνευματικόν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:46 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀλλ’ οὐ πρῶτον τὸ πνευματικὸν, ἀλλὰ τὸ ψυχικόν, ἔπειτα τὸ πνευματικόν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 15:46 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀλλ' οὐ πρῶτον τὸ πνευματικὸν ἀλλὰ τὸ ψυχικόν ἔπειτα τὸ πνευματικόν

1 Corinthians 15:46 Hebrew Bible
אבל לא של הרוח היא הראשונה אלא של הנפש ואחרי כן של הרוח׃

1 Corinthians 15:46 Aramaic NT: Peshitta
ܐܠܐ ܠܐ ܗܘܐ ܠܘܩܕܡ ܪܘܚܢܝܐ ܐܠܐ ܢܦܫܢܝܐ ܘܗܝܕܝܢ ܪܘܚܢܝܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
However, the spiritual is not first, but the natural; then the spiritual.

King James Bible
Howbeit that was not first which is spiritual, but that which is natural; and afterward that which is spiritual.

Holman Christian Standard Bible
However, the spiritual is not first, but the natural, then the spiritual.
Treasury of Scripture Knowledge

that which is natural.

Romans 6:6 Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body …

Ephesians 4:22-24 That you put off concerning the former conversation the old man, …

Colossians 3:9,10 Lie not one to another, seeing that you have put off the old man …

Links
1 Corinthians 15:461 Corinthians 15:46 NIV1 Corinthians 15:46 NLT1 Corinthians 15:46 ESV1 Corinthians 15:46 NASB1 Corinthians 15:46 KJV1 Corinthians 15:46 Bible Apps1 Corinthians 15:46 Biblia Paralela1 Corinthians 15:46 Chinese Bible1 Corinthians 15:46 French Bible1 Corinthians 15:46 German BibleBible Hub
1 Corinthians 15:45
Top of Page
Top of Page