4204. πόρνη (porné)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4204. πόρνη (porné) — 12 Occurrences

Matthew 21:31 N-NFP
GRK: καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς
NAS: to you that the tax collectors and prostitutes will get
KJV: the publicans and the harlots go into
INT: and the prostitutes go before you

Matthew 21:32 N-NFP
GRK: καὶ αἱ πόρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ
NAS: him; but the tax collectors and prostitutes did believe
KJV: and the harlots believed
INT: and the prostitutes believed him

Luke 15:30 N-GFP
GRK: βίον μετὰ πορνῶν ἦλθεν ἔθυσας
NAS: your wealth with prostitutes, you killed
KJV: with harlots, thou hast killed
INT: living with prostitutes came you did kill

1 Corinthians 6:15 N-GFS
GRK: χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη μὴ
NAS: them members of a prostitute? May it never
KJV: [them] the members of an harlot? God forbid.
INT: Christ shall I make [them] of a prostitute members never

1 Corinthians 6:16 N-DFS
GRK: κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά
NAS: that the one who joins himself to a prostitute is one
KJV: he which is joined to an harlot is
INT: is joined to the prostitute one body

Hebrews 11:31 N-NFS
GRK: Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐ συναπώλετο
NAS: Rahab the harlot did not perish along
KJV: By faith the harlot Rahab perished
INT: Rahab the prostitute not did perish with

James 2:25 N-NFS
GRK: Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐκ ἐξ
NAS: was not Rahab the harlot also
KJV: not Rahab the harlot justified by
INT: Rahab the prostitute not by

Revelation 17:1 N-GFS
GRK: κρίμα τῆς πόρνης τῆς μεγάλης
NAS: of the great harlot who sits
KJV: of the great whore that sitteth
INT: punishment of the prostitute great

Revelation 17:5 N-GFP
GRK: ΜΗΤΗΡ ΤΩΝ ΠΟΡΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
NAS: THE MOTHER OF HARLOTS AND OF THE ABOMINATIONS
KJV: THE MOTHER OF HARLOTS AND
INT: mother of the prostitutes and of the

Revelation 17:15 N-NFS
GRK: οὗ ἡ πόρνη κάθηται λαοὶ
NAS: where the harlot sits,
KJV: where the whore sitteth,
INT: where the prostitute sits peoples

Revelation 17:16 N-AFS
GRK: μισήσουσιν τὴν πόρνην καὶ ἠρημωμένην
NAS: will hate the harlot and will make
KJV: shall hate the whore, and
INT: will hate the prostitute and desolate

Revelation 19:2 N-AFS
GRK: ἔκρινεν τὴν πόρνην τὴν μεγάλην
NAS: the great harlot who
KJV: the great whore, which
INT: he judged the prostitute great

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page