4348. πρόσκομμα (proskomma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4348. πρόσκομμα (proskomma) — 6 Occurrences

Romans 9:32 N-GNS
GRK: λίθῳ τοῦ προσκόμματος
NAS: They stumbled over the stumbling stone,
INT: stone of stumbling

Romans 9:33 N-GNS
GRK: Σιὼν λίθον προσκόμματος καὶ πέτραν
NAS: A STONE OF STUMBLING AND A ROCK
INT: Zion a stone of stumbling and rock

Romans 14:13 N-ANS
GRK: μὴ τιθέναι πρόσκομμα τῷ ἀδελφῷ
NAS: not to put an obstacle or
KJV: put a stumblingblock or
INT: not to put a stumbling block to the brother

Romans 14:20 N-GNS
GRK: τῷ διὰ προσκόμματος ἐσθίοντι
NAS: who eats and gives offense.
KJV: who eateth with offence.
INT: who through stumbling eats

1 Corinthians 8:9 N-NNS
GRK: ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται τοῖς
NAS: become a stumbling block to the weak.
KJV: become a stumblingblock to them that are weak.
INT: of you this an occasion of stumbling become to those

1 Peter 2:8 N-GNS
GRK: καὶ λίθος προσκόμματος καὶ πέτρα
NAS: and, A STONE OF STUMBLING AND A ROCK
KJV: And a stone of stumbling, and a rock
INT: and a stone of stumbling and a rock

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page