προσκαρτερεῖτε
Englishman's Concordance
προσκαρτερεῖτε (proskartereite) — 1 Occurrence

Colossians 4:2 V-PMA-2P
GRK: Τῇ προσευχῇ προσκαρτερεῖτε γρηγοροῦντες ἐν
NAS: Devote yourselves to prayer,
KJV: Continue in prayer, and watch
INT: In prayer stedfastly continue watching in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page