4440. πυλών (pulón)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4440. πυλών (pulón) — 18 Occurrences

Matthew 26:71 N-AMS
GRK: εἰς τὸν πυλῶνα εἶδεν αὐτὸν
NAS: When he had gone out to the gateway, another
KJV: into the porch, another
INT: to the porch saw him

Luke 16:20 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ εἱλκωμένος
NAS: was laid at his gate, covered with sores,
KJV: at his gate, full of sores,
INT: at the gate of him being full of sores

Acts 10:17 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν πυλῶνα
NAS: house, appeared at the gate;
KJV: and stood before the gate,
INT: at the gate

Acts 12:13 N-GMS
GRK: θύραν τοῦ πυλῶνος προσῆλθεν παιδίσκη
NAS: at the door of the gate, a servant-girl
KJV: the door of the gate, a damsel
INT: door of the gate came a girl

Acts 12:14 N-AMS
GRK: ἤνοιξεν τὸν πυλῶνα εἰσδραμοῦσα δὲ
NAS: she did not open the gate, but ran
KJV: she opened not the gate for gladness,
INT: she opened the gate having run in but

Acts 12:14 N-GMS
GRK: πρὸ τοῦ πυλῶνος
NAS: was standing in front of the gate.
KJV: stood before the gate.
INT: before the gate

Acts 14:13 N-AMP
GRK: ἐπὶ τοὺς πυλῶνας ἐνέγκας σὺν
NAS: and garlands to the gates, and wanted
KJV: unto the gates, and would
INT: to the gates having brought with

Revelation 21:12 N-AMP
GRK: ὑψηλόν ἔχουσα πυλῶνας δώδεκα καὶ
NAS: with twelve gates, and at the gates
KJV: [and] had twelve gates, and at
INT: high having gates twelve and

Revelation 21:12 N-DMP
GRK: ἐπὶ τοῖς πυλῶσιν ἀγγέλους δώδεκα
NAS: gates, and at the gates twelve
KJV: and at the gates twelve angels,
INT: at the gates angels twelve

Revelation 21:13 N-NMP
GRK: ἀπὸ ἀνατολῆς πυλῶνες τρεῖς καὶ
NAS: [There were] three gates on the east
KJV: the east three gates; on the north
INT: On [the] east [were] gates three and

Revelation 21:13 N-NMP
GRK: ἀπὸ βορρᾶ πυλῶνες τρεῖς καὶ
NAS: and three gates on the north
KJV: the north three gates; on the south
INT: on [the] north gates three and

Revelation 21:13 N-NMP
GRK: ἀπὸ νότου πυλῶνες τρεῖς καὶ
NAS: and three gates on the south
KJV: the south three gates; and on
INT: on [the] south gates three and

Revelation 21:13 N-NMP
GRK: ἀπὸ δυσμῶν πυλῶνες τρεῖς
NAS: and three gates on the west.
KJV: the west three gates.
INT: on [the] west gates three

Revelation 21:15 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς πυλῶνας αὐτῆς καὶ
NAS: the city, and its gates and its wall.
KJV: the city, and the gates thereof, and
INT: and the gates of it and

Revelation 21:21 N-NMP
GRK: οἱ δώδεκα πυλῶνες δώδεκα μαργαρῖται
NAS: And the twelve gates were twelve
KJV: the twelve gates [were] twelve
INT: the twelve gates twelve pearls

Revelation 21:21 N-GMP
GRK: ἕκαστος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ
NAS: one of the gates was a single
KJV: every several gate was of
INT: each of the gates was of

Revelation 21:25 N-NMP
GRK: καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ
NAS: there) its gates will never
KJV: And the gates of it shall
INT: And the gates of it no

Revelation 22:14 N-DMP
GRK: καὶ τοῖς πυλῶσιν εἰσέλθωσιν εἰς
NAS: and may enter by the gates into the city.
KJV: may enter in through the gates into
INT: and by the gates they should go in to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page