4439. πύλη (pulé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4439. πύλη (pulé) — 10 Occurrences

Matthew 7:13 N-GFS
GRK: τῆς στενῆς πύλης ὅτι πλατεῖα
NAS: the narrow gate; for the gate is wide
KJV: at the strait gate: for wide
INT: the narrow gate for wide

Matthew 7:13 Noun-NFS
GRK: πλατεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρύχωρος
INT: wide the gate and broad

Matthew 7:14 N-NFS
GRK: στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη
NAS: For the gate is small and the way
KJV: strait [is] the gate, and
INT: small [is] the gate and narrow

Matthew 16:18 N-NFP
GRK: ἐκκλησίαν καὶ πύλαι ᾅδου οὐ
NAS: My church; and the gates of Hades
KJV: church; and the gates of hell shall
INT: church and [the] gates of hades not

Luke 7:12 N-DFS
GRK: ἤγγισεν τῇ πύλῃ τῆς πόλεως
NAS: as He approached the gate of the city,
KJV: he came nigh to the gate of the city,
INT: he drew near to the gate of the town

Acts 3:10 N-DFS
GRK: τῇ Ὡραίᾳ Πύλῃ τοῦ ἱεροῦ
NAS: at the Beautiful Gate of the temple
KJV: the Beautiful gate of the temple:
INT: the Beautiful gate of the temple

Acts 9:24 N-AFP
GRK: καὶ τὰς πύλας ἡμέρας τε
NAS: watching the gates day
KJV: And they watched the gates day and
INT: also the gates day and

Acts 12:10 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν πύλην τὴν σιδηρᾶν
NAS: to the iron gate that leads
KJV: unto the iron gate that leadeth unto
INT: to the gate iron

Acts 16:13 N-GFS
GRK: ἔξω τῆς πύλης παρὰ ποταμὸν
NAS: outside the gate to a riverside,
INT: outside the city gate by a river

Hebrews 13:12 N-GFS
GRK: ἔξω τῆς πύλης ἔπαθεν
NAS: suffered outside the gate.
KJV: suffered without the gate.
INT: outside the gate suffered

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page