4441. πυνθάνομαι (punthanomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4441. πυνθάνομαι (punthanomai) — 12 Occurrences

Matthew 2:4 V-IIM/P-3S
GRK: τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο παρ' αὐτῶν
NAS: of the people, he inquired of them where
KJV: together, he demanded of
INT: of the people he inquired of them

Luke 15:26 V-IIM/P-3S
GRK: τῶν παίδων ἐπυνθάνετο τί ἂν
NAS: of the servants and [began] inquiring what
KJV: of the servants, and asked what
INT: of the servants he inquired what anyhow

Luke 18:36 V-IIM/P-3S
GRK: ὄχλου διαπορευομένου ἐπυνθάνετο τί εἴη
NAS: going by, he [began] to inquire what
KJV: pass by, he asked what
INT: a crowd passing along he asked what might be

John 4:52 V-AIM-3S
GRK: ἐπύθετο οὖν τὴν
NAS: So he inquired of them the hour when
KJV: Then enquired he of them
INT: He inquired therefore the

John 13:24 V-ANM
GRK: λέγει αὐτῷ πυθέσθαι τίς ἂν
INT: he says to him to ask who it

Acts 4:7 V-IIM/P-3P
GRK: τῷ μέσῳ ἐπυνθάνοντο Ἐν ποίᾳ
NAS: them in the center, they [began to] inquire, By what
KJV: in the midst, they asked, By what
INT: the midst they inquired In what

Acts 10:18 V-AIM-3P
GRK: καὶ φωνήσαντες ἐπυνθάνοντο εἰ Σίμων
NAS: and calling out, they were asking whether
KJV: And called, and asked whether Simon,
INT: and having called out they asked if Simon

Acts 10:29 V-PIM/P-1S
GRK: ἦλθον μεταπεμφθείς πυνθάνομαι οὖν τίνι
NAS: for. So I ask for what
KJV: as soon as I was sent for: I ask therefore
INT: I came having been sent for I inquire therefore for what

Acts 21:33 V-IIM/P-3S
GRK: δυσί καὶ ἐπυνθάνετο τίς εἴη
NAS: chains; and he [began] asking who
KJV: chains; and demanded who he was,
INT: two and inquired who he might be

Acts 23:19 V-IIM/P-3S
GRK: κατ' ἰδίαν ἐπυνθάνετο Τί ἐστιν
NAS: and stepping aside, [began] to inquire of him privately,
KJV: privately, and asked [him], What
INT: in private inquired What is it

Acts 23:20 V-PNM/P
GRK: τι ἀκριβέστερον πυνθάνεσθαι περὶ αὐτοῦ
NAS: they were going to inquire somewhat
KJV: though they would enquire somewhat
INT: something more earnestly to inquire concerning him

Acts 23:34 V-APM-NMS
GRK: ἐστὶν καὶ πυθόμενος ὅτι ἀπὸ
NAS: province he was, and when he learned that he was from Cilicia,
KJV: And when he understood that
INT: he is and having learned that from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page