ἐπυνθάνετο
Englishman's Concordance
ἐπυνθάνετο (epynthaneto) — 5 Occurrences

Matthew 2:4 V-IIM/P-3S
GRK: τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο παρ' αὐτῶν
NAS: of the people, he inquired of them where
KJV: together, he demanded of
INT: of the people he inquired of them

Luke 15:26 V-IIM/P-3S
GRK: τῶν παίδων ἐπυνθάνετο τί ἂν
NAS: of the servants and [began] inquiring what
KJV: of the servants, and asked what
INT: of the servants he inquired what anyhow

Luke 18:36 V-IIM/P-3S
GRK: ὄχλου διαπορευομένου ἐπυνθάνετο τί εἴη
NAS: going by, he [began] to inquire what
KJV: pass by, he asked what
INT: a crowd passing along he asked what might be

Acts 21:33 V-IIM/P-3S
GRK: δυσί καὶ ἐπυνθάνετο τίς εἴη
NAS: chains; and he [began] asking who
KJV: chains; and demanded who he was,
INT: two and inquired who he might be

Acts 23:19 V-IIM/P-3S
GRK: κατ' ἰδίαν ἐπυνθάνετο Τί ἐστιν
NAS: and stepping aside, [began] to inquire of him privately,
KJV: privately, and asked [him], What
INT: in private inquired What is it

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page