πύλη
Englishman's Concordance
πύλη (pylē) — 4 Occurrences

Matthew 7:13 Noun-NFS
GRK: πλατεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρύχωρος
INT: wide the gate and broad

Matthew 7:14 N-NFS
GRK: στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη
NAS: For the gate is small and the way
KJV: strait [is] the gate, and
INT: small [is] the gate and narrow

Luke 7:12 N-DFS
GRK: ἤγγισεν τῇ πύλῃ τῆς πόλεως
NAS: as He approached the gate of the city,
KJV: he came nigh to the gate of the city,
INT: he drew near to the gate of the town

Acts 3:10 N-DFS
GRK: τῇ Ὡραίᾳ Πύλῃ τοῦ ἱεροῦ
NAS: at the Beautiful Gate of the temple
KJV: the Beautiful gate of the temple:
INT: the Beautiful gate of the temple

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page