4453. πωλέω (póleó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4453. πωλέω (póleó) — 22 Occurrences

Matthew 10:29 V-PIM/P-3S
GRK: στρουθία ἀσσαρίου πωλεῖται καὶ ἓν
NAS: sparrows sold for a cent?
KJV: two sparrows sold for a farthing? and
INT: sparrows for an assarion are sold and one

Matthew 13:44 V-PIA-3S
GRK: ὑπάγει καὶ πωλεῖ πάντα ὅσα
NAS: over it he goes and sells all
KJV: goeth and selleth all that
INT: goes and he sells all that

Matthew 19:21 V-AMA-2S
GRK: εἶναι ὕπαγε πώλησόν σου τὰ
NAS: go [and] sell your possessions
KJV: perfect, go [and] sell that thou hast,
INT: to be go sell your

Matthew 21:12 V-PPA-AMP
GRK: πάντας τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας
NAS: who were buying and selling in the temple,
KJV: cast out all them that sold and bought
INT: all those selling and buying

Matthew 21:12 V-PPA-GMP
GRK: καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστεράς
NAS: of those who were selling doves.
KJV: and the seats of them that sold doves,
INT: seats of those selling the doves

Matthew 25:9 V-PPA-AMP
GRK: πρὸς τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράσατε
NAS: instead to the dealers and buy
KJV: rather to them that sell, and buy
INT: to those who sell and buy

Mark 10:21 V-AMA-2S
GRK: ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ δὸς
NAS: you lack: go and sell all you possess
KJV: go thy way, sell whatsoever
INT: as much as you have sell and give

Mark 11:15 V-PPA-AMP
GRK: ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας καὶ τοὺς
NAS: who were buying and selling in the temple,
KJV: to cast out them that sold and
INT: to cast out those selling and those

Mark 11:15 V-PPA-GMP
GRK: καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστερὰς
NAS: of those who were selling doves;
KJV: the seats of them that sold doves;
INT: seats of those selling the doves

Luke 12:6 V-PIM/P-3P
GRK: πέντε στρουθία πωλοῦνται ἀσσαρίων δύο
NAS: sparrows sold for two
KJV: five sparrows sold for two farthings,
INT: five sparrows are sold for assarion two

Luke 12:33 V-AMA-2P
GRK: Πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα
NAS: Sell your possessions and give
KJV: Sell that ye have,
INT: Sell the possessions

Luke 17:28 V-IIA-3P
GRK: ἔπινον ἠγόραζον ἐπώλουν ἐφύτευον ᾠκοδόμουν
NAS: they were buying, they were selling, they were planting,
KJV: they bought, they sold, they planted,
INT: they were drinking they were buying they were selling they were planting they were building

Luke 18:22 V-AMA-2S
GRK: ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος
NAS: lack; sell all
KJV: thou one thing: sell all that
INT: as much as you have sell and distribute

Luke 19:45 V-PPA-AMP
GRK: ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας
NAS: to drive out those who were selling,
KJV: to cast out them that sold therein,
INT: to cast out those selling

Luke 22:36 V-AMA-3S
GRK: μὴ ἔχων πωλησάτω τὸ ἱμάτιον
NAS: no sword is to sell his coat and buy
KJV: no sword, let him sell his garment,
INT: not has [one] let him sell the cloak

John 2:14 V-PPA-AMP
GRK: ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας βόας καὶ
NAS: those who were selling oxen
KJV: in the temple those that sold oxen and
INT: temple those who sold oxen and

John 2:16 V-PPA-DMP
GRK: τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν εἶπεν Ἄρατε
NAS: and to those who were selling the doves
KJV: said unto them that sold doves,INT: doves sold he said Take

Acts 4:34 V-PPA-NMP
GRK: οἰκιῶν ὑπῆρχον πωλοῦντες ἔφερον τὰς
NAS: houses would sell them and bring
KJV: houses sold them, and brought
INT: houses were selling [them] brought the

Acts 4:37 V-APA-NMS
GRK: αὐτῷ ἀγροῦ πωλήσας ἤνεγκεν τὸ
NAS: a tract of land, sold it and brought
KJV: land, sold [it], and brought
INT: by him land having sold [it] brought the

Acts 5:1 V-AIA-3S
GRK: γυναικὶ αὐτοῦ ἐπώλησεν κτῆμα
NAS: Sapphira, sold a piece of property,
KJV: his wife, sold a possession,
INT: wife of him sold a property

1 Corinthians 10:25 V-PPM/P-ANS
GRK: ἐν μακέλλῳ πωλούμενον ἐσθίετε μηδὲν
NAS: anything that is sold in the meat market
KJV: Whatsoever is sold in
INT: in a market is sold eat nothing

Revelation 13:17 V-ANA
GRK: ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ
NAS: or to sell, except
KJV: buy or sell, save he that had
INT: to buy or to sell if not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page