4486. ῥήγνυμι (rhégnumi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4486. ῥήγνυμι (rhégnumi) — 7 Occurrences

Matthew 7:6 V-ASA-3P
GRK: καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς
NAS: and turn and tear you to pieces.
KJV: and turn again and rend you.
INT: and having turned they tear to pieces you

Matthew 9:17 V-PIM/P-3P
GRK: δὲ μή¦γε ῥήγνυνται οἱ ἀσκοί
NAS: the wineskins burst, and the wine
KJV: else the bottles break, and the wine
INT: moreover lest are burst the wineskins

Mark 2:22 V-FIA-3S
GRK: δὲ μή ῥήξει ὁ οἶνος
NAS: the wine will burst the skins,
KJV: wine doth burst the bottles,
INT: moreover not bursts the wine

Mark 9:18 V-PIA-3S
GRK: αὐτὸν καταλάβῃ ῥήσσει αὐτόν καὶ
NAS: it seizes him, it slams him [to the ground] and he foams
KJV: he taketh him, he teareth him: and
INT: him it seizes it throws down him and

Luke 5:37 V-FIA-3S
GRK: δὲ μή¦γε ῥήξει ὁ οἶνος
NAS: wine will burst the skins
KJV: wine will burst the bottles,
INT: moreover not will burst the wine

Luke 9:42 V-AIA-3S
GRK: προσερχομένου αὐτοῦ ἔρρηξεν αὐτὸν τὸ
NAS: the demon slammed him [to the ground] and threw him into a convulsion.
KJV: threw him down, and tare
INT: he was coming near of him dashed down him the

Galatians 4:27 V-AMA-2S
GRK: οὐ τίκτουσα ῥῆξον καὶ βόησον
NAS: WHO DOES NOT BEAR; BREAK FORTH AND SHOUT,
KJV: that bearest not; break forth and cry,
INT: not bear break forth and cry

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page