4506. ῥύομαι (rhuomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4506. ῥύομαι (rhuomai) — 18 Occurrences

Matthew 6:13 V-AMM-2S
GRK: πειρασμόν ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ
NAS: us into temptation, but deliver us from evil.
KJV: temptation, but deliver us from
INT: temptation but deliver us from

Matthew 27:43 V-AMM-3S
GRK: τὸν θεόν ῥυσάσθω νῦν εἰ
NAS: IN GOD; LET GOD RESCUE [Him] now, IF
KJV: in God; let him deliver him now,
INT: God let him deliver now if

Luke 1:74 V-APP-AMP
GRK: χειρὸς ἐχθρῶν ῥυσθέντας λατρεύειν αὐτῷ
NAS: To grant us that we, being rescued from the hand
KJV: unto us, that we being delivered out of
INT: [the] hand of our enemies having been saved we should serve him

Luke 11:4 V-ADM-2S
GRK: πειρασμόν ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ
KJV: but deliver us
INT: temptation but deliver us from

Romans 7:24 V-FIM-3S
GRK: τίς με ῥύσεται ἐκ τοῦ
NAS: that I am! Who will set me free from the body
KJV: that I am! who shall deliver me from
INT: who me will deliver out of the

Romans 11:26 V-PPM/P-NMS
GRK: Σιὼν ὁ ῥυόμενος ἀποστρέψει ἀσεβείας
NAS: as it is written, THE DELIVERER WILL COME
KJV: Sion the Deliverer, and
INT: Zion the deliverer he will remove ungodliness

Romans 15:31 V-ASP-1S
GRK: ἵνα ῥυσθῶ ἀπὸ τῶν
NAS: that I may be rescued from those
KJV: That I may be delivered from
INT: that I might be delivered from those

2 Corinthians 1:10 V-AIP-3S
GRK: τηλικούτου θανάτου ἐρρύσατο ἡμᾶς καὶ
NAS: who delivered us from so great
KJV: Who delivered us from
INT: so great a death delivered us and

2 Corinthians 1:10 V-FIM-3S
GRK: ἡμᾶς καὶ ῥύσεται εἰς ὃν
NAS: a [peril of] death, and will deliver [us], He on whom
KJV: a death, and doth deliver: in whom
INT: us and does deliver in whom

2 Corinthians 1:10 V-FIM-3S
GRK: καὶ ἔτι ῥύσεται
NAS: And He will yet deliver us,
KJV: he will yet deliver [us];
INT: also still he will deliver

Colossians 1:13 V-AIP-3S
GRK: ὃς ἐρρύσατο ἡμᾶς ἐκ
NAS: For He rescued us from the domain
KJV: Who hath delivered us from
INT: who delivered us from

1 Thessalonians 1:10 V-PPM/P-AMS
GRK: Ἰησοῦν τὸν ῥυόμενον ἡμᾶς ἐκ
NAS: [that is] Jesus, who rescues us from the wrath
KJV: [even] Jesus, which delivered us from
INT: Jesus who delivers us from

2 Thessalonians 3:2 V-ASP-1P
GRK: καὶ ἵνα ῥυσθῶμεν ἀπὸ τῶν
NAS: and that we will be rescued from perverse
KJV: that we may be delivered from
INT: and that we might be delivered from

2 Timothy 3:11 V-AIP-3S
GRK: πάντων με ἐρρύσατο ὁ κύριος
NAS: the Lord rescued me!
KJV: [them] all the Lord delivered me.
INT: all me delivered the Lord

2 Timothy 4:17 V-AIP-1S
GRK: ἔθνη καὶ ἐρρύσθην ἐκ στόματος
NAS: might hear; and I was rescued out of the lion's
KJV: and I was delivered out of
INT: Gentiles and I was delivered out of [the] mouth

2 Timothy 4:18 V-FIM-3S
GRK: ῥύσεταί με ὁ
NAS: The Lord will rescue me from every
KJV: And the Lord shall deliver me from
INT: will deliver me the

2 Peter 2:7 V-AIP-3S
GRK: ἀσελγείᾳ ἀναστροφῆς ἐρρύσατο
NAS: and [if] He rescued righteous Lot,
KJV: And delivered just Lot,
INT: sensuality conduct he delivered

2 Peter 2:9 V-PNM/P
GRK: ἐκ πειρασμοῦ ῥύεσθαι ἀδίκους δὲ
NAS: knows how to rescue the godly
KJV: knoweth how to deliver the godly
INT: out of temptation to deliver [the] unrighteous moreover

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page