4531. σαλεύω (saleuó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4531. σαλεύω (saleuó) — 15 Occurrences

Matthew 11:7 V-PPM/P-AMS
GRK: ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον
NAS: to see? A reed shaken by the wind?
KJV: to see? A reed shaken with the wind?
INT: by [the] wind shaken

Matthew 24:29 V-FIP-3P
GRK: τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται
NAS: of the heavens will be shaken.
KJV: of the heavens shall be shaken:
INT: of the heavens will be shaken

Mark 13:25 V-FIP-3P
GRK: τοῖς οὐρανοῖς σαλευθήσονται
NAS: that are in the heavens will be shaken.
KJV: that are in heaven shall be shaken.
INT: the heavens will be shaken

Luke 6:38 V-RPM/P-ANS
GRK: καλὸν πεπιεσμένον σεσαλευμένον ὑπερεκχυννόμενον δώσουσιν
NAS: pressed down, shaken together, [and] running over.
KJV: and shaken together, and
INT: good pressed down shaken together running over will they give

Luke 6:48 V-ANA
GRK: οὐκ ἴσχυσεν σαλεῦσαι αὐτὴν διὰ
NAS: and could not shake it, because
KJV: could not shake it: for
INT: not could shake it because

Luke 7:24 V-PPM/P-AMS
GRK: ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον
NAS: to see? A reed shaken by the wind?
KJV: A reed shaken with
INT: by [the] wind shaken

Luke 21:26 V-FIP-3P
GRK: τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται
NAS: of the heavens will be shaken.
KJV: the powers of heaven shall be shaken.
INT: of the heavens will be shaken

Acts 2:25 V-ASP-1S
GRK: ἵνα μὴ σαλευθῶ
NAS: SO THAT I WILL NOT BE SHAKEN.
KJV: I should not be moved:
INT: that not I might be shaken

Acts 4:31 V-AIP-3S
GRK: δεηθέντων αὐτῶν ἐσαλεύθη ὁ τόπος
NAS: they had gathered together was shaken, and they were all
KJV: the place was shaken where
INT: having prayed they was shaken the place

Acts 16:26 V-ANP
GRK: μέγας ὥστε σαλευθῆναι τὰ θεμέλια
NAS: of the prison house were shaken; and immediately
KJV: of the prison were shaken: and
INT: a great so that were shaken the foundations

Acts 17:13 V-PPA-NMP
GRK: ἦλθον κἀκεῖ σαλεύοντες καὶ ταράσσοντες
NAS: there as well, agitating and stirring
KJV: thither also, and stirred up the people.
INT: they came also there agitating and stirring up

2 Thessalonians 2:2 V-ANP
GRK: μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ
NAS: that you not be quickly shaken from your composure
KJV: not soon shaken in mind,
INT: not quickly to be shaken you in

Hebrews 12:26 V-AIA-3S
GRK: τὴν γῆν ἐσάλευσεν τότε νῦν
NAS: And His voice shook the earth then,
KJV: voice then shook the earth: but
INT: the earth shook then now

Hebrews 12:27 V-PPM/P-GNP
GRK: τὴν τῶν σαλευομένων μετάθεσιν ὡς
NAS: of those things which can be shaken, as of created things,
KJV: the removing of those things that are shaken, as
INT: the of the [things] shaken removing as

Hebrews 12:27 V-PPM/P-NNP
GRK: τὰ μὴ σαλευόμενα
NAS: things which cannot be shaken may remain.
KJV: those things which cannot be shaken may remain.
INT: the [things] cannot shaken

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page