480. ἀντίκειμαι (antikeimai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 480. ἀντίκειμαι (antikeimai) — 8 Occurrences

Luke 13:17 V-PPM/P-NMP
GRK: πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ καὶ
NAS: all His opponents were being humiliated;
KJV: all his adversaries were ashamed: and
INT: all who were opposed to him and

Luke 21:15 V-PPM/P-NMP
GRK: ἅπαντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν
NAS: none of your opponents will be able
KJV: all your adversaries shall not
INT: all those opposing you

1 Corinthians 16:9 V-PPM/P-NMP
GRK: ἐνεργής καὶ ἀντικείμενοι πολλοί
NAS: to me, and there are many adversaries.
KJV: and [there are] many adversaries.
INT: efficient and opposers [are] many

Galatians 5:17 V-PIM/P-3S
GRK: γὰρ ἀλλήλοις ἀντίκειται ἵνα μὴ
NAS: for these are in opposition to one another,
KJV: these are contrary the one to the other:
INT: indeed to one another are opposed that not

Philippians 1:28 V-PPM/P-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν ἀντικειμένων ἥτις ἐστὶν
NAS: alarmed by [your] opponents-- which
KJV: by your adversaries: which
INT: by those who oppose which is

2 Thessalonians 2:4 V-PPM/P-NMS
GRK: ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος
NAS: who opposes and exalts himself above
KJV: Who opposeth and exalteth
INT: he who opposes and exalts himself

1 Timothy 1:10 V-PIM/P-3S
GRK: ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ ἀντίκειται
NAS: else is contrary to sound
KJV: other thing that is contrary to sound
INT: being sound teaching is opposed to

1 Timothy 5:14 V-PPM/P-DMS
GRK: διδόναι τῷ ἀντικειμένῳ λοιδορίας χάριν
NAS: [and] give the enemy no
KJV: occasion to the adversary to
INT: to give to the adversary of insult on account

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page