4814. συλλαλέω (sullaleó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4814. συλλαλέω (sullaleó) — 6 Occurrences

Matthew 17:3 V-PPA-NMP
GRK: καὶ Ἠλίας συλλαλοῦντες μετ' αὐτοῦ
NAS: appeared to them, talking with Him.
KJV: and Elias talking with him.
INT: and Elijah talking with him

Mark 9:4 V-PPA-NMP
GRK: καὶ ἦσαν συλλαλοῦντες τῷ Ἰησοῦ
NAS: with Moses; and they were talking with Jesus.
KJV: and they were talking with Jesus.
INT: and they were talking with Jesus

Luke 4:36 V-IIA-3P
GRK: πάντας καὶ συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους
NAS: upon them all, and they [began] talking with one another
KJV: amazed, and spake among themselves,
INT: all and they spoke to one another

Luke 9:30 V-IIA-3P
GRK: ἄνδρες δύο συνελάλουν αὐτῷ οἵτινες
NAS: men were talking with Him; and they were Moses
KJV: And, behold, there talked with him two
INT: men two talked with him who

Luke 22:4 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀπελθὼν συνελάλησεν τοῖς ἀρχιερεῦσιν
NAS: And he went away and discussed with the chief priests
KJV: he went his way, and communed with the chief priests
INT: And having gone away he spoke with the chief priests

Acts 25:12 V-APA-NMS
GRK: ὁ Φῆστος συλλαλήσας μετὰ τοῦ
NAS: when Festus had conferred with his council,
KJV: Festus, when he had conferred with
INT: Festus having conferred with the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page