4815. συλλαμβάνω (sullambanó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4815. συλλαμβάνω (sullambanó) — 16 Occurrences

Matthew 26:55 V-ANA
GRK: καὶ ξύλων συλλαβεῖν με καθ'
NAS: and clubs to arrest Me as [you would] against
KJV: and staves for to take me? I sat
INT: and clubs to capture me every

Mark 14:48 V-ANA
GRK: καὶ ξύλων συλλαβεῖν με
NAS: and clubs to arrest Me, as [you would] against
KJV: and [with] staves to take me?
INT: and clubs to capture me

Luke 1:24 V-AIA-3S
GRK: τὰς ἡμέρας συνέλαβεν Ἐλισάβετ ἡ
NAS: his wife became pregnant, and she kept
KJV: wife Elisabeth conceived, and hid
INT: days conceived Elizabeth the

Luke 1:31 V-FIM-2S
GRK: καὶ ἰδοὺ συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ
NAS: And behold, you will conceive in your womb
KJV: behold, thou shalt conceive in
INT: and Behold you will conceive in [your] womb

Luke 1:36 V-RIA-3S
GRK: καὶ αὐτὴ συνείληφεν υἱὸν ἐν
NAS: has also conceived a son
KJV: hath also conceived a son in
INT: also she has conceived a son in

Luke 2:21 V-ANP
GRK: πρὸ τοῦ συλλημφθῆναι αὐτὸν ἐν
NAS: before He was conceived in the womb.
KJV: before he was conceived in the womb.
INT: before was conceived he in

Luke 5:7 V-ANM
GRK: τοῦ ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς καὶ
NAS: for them to come and help them. And they came
KJV: that they should come and help them.
INT: that having come they should help them and

Luke 5:9 V-AIA-3P
GRK: ἰχθύων ὧν συνέλαβον
NAS: of fish which they had taken;
KJV: of the fishes which they had taken:
INT: fish which they had taken

Luke 22:54 V-APA-NMP
GRK: Συλλαβόντες δὲ αὐτὸν
NAS: Having arrested Him, they led
KJV: Then took they him, and led
INT: having seized moreover him

John 18:12 V-AIA-3P
GRK: τῶν Ἰουδαίων συνέλαβον τὸν Ἰησοῦν
NAS: of the Jews, arrested Jesus
KJV: officers of the Jews took Jesus, and
INT: of the Jews took hold of Jesus

Acts 1:16 V-APA-DMP
GRK: ὁδηγοῦ τοῖς συλλαβοῦσιν Ἰησοῦν
NAS: a guide to those who arrested Jesus.
KJV: was guide to them that took Jesus.
INT: guide to the [ones] having arrested Jesus

Acts 12:3 V-ANA
GRK: Ἰουδαίοις προσέθετο συλλαβεῖν καὶ Πέτρον
NAS: he proceeded to arrest Peter
KJV: he proceeded further to take Peter
INT: Jews he proceeded to take also Peter

Acts 23:27 V-APP-AMS
GRK: ἄνδρα τοῦτον συλλημφθέντα ὑπὸ τῶν
NAS: man was arrested by the Jews
KJV: This man was taken of the Jews,
INT: man This having been seized by the

Acts 26:21 V-APM-NMP
GRK: με Ἰουδαῖοι συλλαβόμενοι ὄντα ἐν
NAS: [some] Jews seized me in the temple
KJV: these causes the Jews caught me in
INT: me the Jews having seized being in

Philippians 4:3 V-PMM-2S
GRK: γνήσιε σύζυγε συλλαμβάνου αὐταῖς αἵτινες
NAS: I ask you also to help these women
KJV: yokefellow, help those women
INT: true yoke-fellow help these [women] who

James 1:15 V-APA-NFS
GRK: ἡ ἐπιθυμία συλλαβοῦσα τίκτει ἁμαρτίαν
NAS: when lust has conceived, it gives birth
KJV: when lust hath conceived, it bringeth forth
INT: lust having conceived gives birth to sin

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page