4905. συνέρχομαι (sunerchomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4905. συνέρχομαι (sunerchomai) — 30 Occurrences

Matthew 1:18 V-ANA
GRK: πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη
NAS: before they came together she was found
KJV: they came together, she was found
INT: before rather came together they she was found

Mark 3:20 V-PIM/P-3S
GRK: οἶκον καὶ συνέρχεται πάλιν ὁ
NAS: and the crowd gathered again,
KJV: the multitude cometh together again,
INT: a house and comes together again a

Mark 14:53 V-PIM/P-3P
GRK: ἀρχιερέα καὶ συνέρχονται πάντες οἱ
NAS: and the scribes gathered together.
KJV: with him were assembled all
INT: high priest And there come together all the

Luke 5:15 V-IIM/P-3P
GRK: αὐτοῦ καὶ συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ
NAS: crowds were gathering to hear
KJV: multitudes came together to hear,
INT: him and were coming crowds great

Luke 23:55 V-RPA-NFP
GRK: αἵτινες ἦσαν συνεληλυθυῖαι ἐκ τῆς
NAS: who had come with Him out of Galilee
INT: who were come with out of

John 11:33 V-APA-AMP
GRK: καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους
NAS: and the Jews who came with her [also] weeping,
KJV: also weeping which came with her,
INT: and the having come with her Jews

John 18:20 V-PIM/P-3P
GRK: οἱ Ἰουδαῖοι συνέρχονται καὶ ἐν
NAS: the Jews come together; and I spoke
KJV: the Jews always resort; and in
INT: the Jews come together and in

Acts 1:6 V-APA-NMP
GRK: μὲν οὖν συνελθόντες ἠρώτων αὐτὸν
NAS: So when they had come together, they were asking
KJV: they therefore were come together, they asked
INT: indeed therefore having come together asked him

Acts 1:21 V-APA-GMP
GRK: οὖν τῶν συνελθόντων ἡμῖν ἀνδρῶν
NAS: that of the men who have accompanied us all
KJV: men which have companied with us
INT: therefore of the having accompanied us men

Acts 2:6 V-AIA-3S
GRK: φωνῆς ταύτης συνῆλθεν τὸ πλῆθος
NAS: the crowd came together, and were bewildered
KJV: the multitude came together, and
INT: rumor of this came together the multitude

Acts 5:16 V-IIM/P-3S
GRK: συνήρχετο δὲ καὶ
NAS: of Jerusalem were coming together, bringing
KJV: There came also a multitude
INT: came together moreover also

Acts 9:39 V-AIA-3S
GRK: δὲ Πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς ὃν
NAS: arose and went with them. When he arrived,
KJV: arose and went with them.
INT: moreover Peter went with them whom

Acts 10:23 V-AIA-3P
GRK: ἀπὸ Ἰόππης συνῆλθον αὐτῷ
NAS: from Joppa accompanied him.
KJV: from Joppa accompanied him.
INT: from Joppa went with him

Acts 10:27 V-RPA-AMP
GRK: καὶ εὑρίσκει συνεληλυθότας πολλούς
NAS: and found many people assembled.
KJV: found many that were come together.
INT: and finds gathered together many

Acts 10:45 V-AIA-3P
GRK: πιστοὶ ὅσοι συνῆλθαν τῷ Πέτρῳ
NAS: who came with Peter
KJV: as many as came with Peter,
INT: believers as many as came with Peter

Acts 11:12 V-ANA
GRK: πνεῦμά μοι συνελθεῖν αὐτοῖς μηδὲν
NAS: told me to go with them without
KJV: bade me go with them, nothing
INT: Spirit to me to go with them nothing

Acts 15:38 V-APA-AMS
GRK: καὶ μὴ συνελθόντα αὐτοῖς εἰς
NAS: them in Pamphylia and had not gone with them to the work.
KJV: Pamphylia, and went not with them
INT: and not having gone with them to

Acts 16:13 V-APA-DFP
GRK: ἐλαλοῦμεν ταῖς συνελθούσαις γυναιξίν
NAS: to the women who had assembled.
KJV: unto the women which resorted [thither].
INT: we spoke to those having gathered women

Acts 19:32 V-LIA-3P
GRK: τίνος ἕνεκα συνεληλύθεισαν
NAS: reason they had come together.
KJV: not wherefore they were come together.
INT: for what cause they had come together

Acts 21:16 V-AIA-3P
GRK: συνῆλθον δὲ καὶ
NAS: also came with us, taking
KJV: There went with us
INT: went moreover also [some]

Acts 22:30 V-ANA
GRK: καὶ ἐκέλευσεν συνελθεῖν τοὺς ἀρχιερεῖς
NAS: the Council to assemble, and brought
INT: and commanded to come the chief priests

Acts 25:17 V-APA-GMP
GRK: συνελθόντων οὖν αὐτῶν
NAS: So after they had assembled here,
KJV: when they were come hither,
INT: Having come together therefore they

Acts 28:17 V-APA-GMP
GRK: Ἰουδαίων πρώτους συνελθόντων δὲ αὐτῶν
NAS: of the Jews, and when they came together, he [began] saying
KJV: when they were come together, he said
INT: Jews chief ones having come together moreover they

1 Corinthians 11:17 V-PIM/P-2P
GRK: τὸ ἧσσον συνέρχεσθε
NAS: you, because you come together not for the better
KJV: that ye come together not
INT: the worse you come together

1 Corinthians 11:18 V-PPM/P-GMP
GRK: μὲν γὰρ συνερχομένων ὑμῶν ἐν
NAS: For, in the first place, when you come together as a church,
KJV: when ye come together in
INT: indeed for coming together you in

1 Corinthians 11:20 V-PPM/P-GMP
GRK: Συνερχομένων οὖν ὑμῶν
NAS: Therefore when you meet together,
KJV: When ye come together therefore into
INT: Coming together therefore you

1 Corinthians 11:33 V-PPM/P-NMP
GRK: ἀδελφοί μου συνερχόμενοι εἰς τὸ
NAS: my brethren, when you come together to eat,
KJV: brethren, when ye come together to
INT: brothers of me coming together in order

1 Corinthians 11:34 V-PSM/P-2P
GRK: εἰς κρίμα συνέρχησθε Τὰ δὲ
NAS: so that you will not come together for judgment.
KJV: not together unto
INT: for judgment you might come together and

1 Corinthians 14:23 V-ASA-3S
GRK: Ἐὰν οὖν συνέλθῃ ἡ ἐκκλησία
NAS: church assembles together
KJV: church be come together into
INT: If therefore comes together the church

1 Corinthians 14:26 V-PSM/P-2P
GRK: ἀδελφοί ὅταν συνέρχησθε ἕκαστος ψαλμὸν
NAS: When you assemble, each one
KJV: when ye come together, every one
INT: brothers when you might come together each a psalm

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page