4969. σφάζω (sphazó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4969. σφάζω (sphazó) — 10 Occurrences

1 John 3:12 V-AIA-3S
GRK: ἦν καὶ ἔσφαξεν τὸν ἀδελφὸν
NAS: one and slew his brother.
KJV: that wicked one, and slew his brother.
INT: was and slew the brother

1 John 3:12 V-AIA-3S
GRK: χάριν τίνος ἔσφαξεν αὐτόν ὅτι
NAS: reason did he slay him? Because
KJV: And wherefore slew he him? Because
INT: on account of what he slayed him because

Revelation 5:6 V-RPM/P-NNS
GRK: ἑστηκὸς ὡς ἐσφαγμένον ἔχων κέρατα
NAS: standing, as if slain, having seven
KJV: as it had been slain, having
INT: standing as having been slain having horns

Revelation 5:9 V-AIP-2S
GRK: αὐτοῦ ὅτι ἐσφάγης καὶ ἠγόρασας
NAS: its seals; for You were slain, and purchased
KJV: for thou wast slain, and
INT: of it because you were slain and did purchase

Revelation 5:12 V-RPM/P-NNS
GRK: ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον λαβεῖν τὴν
NAS: is the Lamb that was slain to receive
KJV: the Lamb that was slain to receive
INT: Lamb who has been slain to receive the

Revelation 6:4 V-FIA-3P
GRK: ἵνα ἀλλήλους σφάξουσιν καὶ ἐδόθη
NAS: from the earth, and that [men] would slay one another;
KJV: that they should kill one another:
INT: that one another they should slay and was given

Revelation 6:9 V-RPM/P-GMP
GRK: ψυχὰς τῶν ἐσφαγμένων διὰ τὸν
NAS: of those who had been slain because
KJV: the souls of them that were slain for
INT: souls of those having been slain because of the

Revelation 13:3 V-RPM/P-AFS
GRK: αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον
NAS: as if it had been slain, and his fatal
KJV: heads as it were wounded to death;
INT: of it as slain to death

Revelation 13:8 V-RPM/P-GNS
GRK: ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς
NAS: of the Lamb who has been slain.
KJV: of the Lamb slain from
INT: Lamb who was slain from [the] founding

Revelation 18:24 V-RPM/P-GMP
GRK: πάντων τῶν ἐσφαγμένων ἐπὶ τῆς
NAS: and of all who have been slain on the earth.
KJV: of all that were slain upon
INT: of all those slain on the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page