5013. ταπεινόω (tapeinoó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5013. ταπεινόω (tapeinoó) — 14 Occurrences

Matthew 18:4 V-FIA-3S
GRK: ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς
NAS: Whoever then humbles himself as this
KJV: therefore shall humble himself
INT: whoever therefore will humble himself as

Matthew 23:12 V-FIP-3S
GRK: ὑψώσει ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται καὶ ὅστις
NAS: himself shall be humbled; and whoever
KJV: himself shall be abased; and
INT: will exalt himself will be humbled and whoever

Matthew 23:12 V-FIA-3S
GRK: καὶ ὅστις ταπεινώσει ἑαυτὸν ὑψωθήσεται
NAS: and whoever humbles himself
KJV: he that shall humble himself
INT: and whoever will humble himself will be exalted

Luke 3:5 V-FIP-3S
GRK: καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται καὶ ἔσται
NAS: AND HILL WILL BE BROUGHT LOW; THE CROOKED
KJV: hill shall be brought low; and
INT: and hill will be made low and will become

Luke 14:11 V-FIP-3S
GRK: ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται καὶ ὁ
NAS: himself will be humbled, and he who humbles
KJV: himself shall be abased; and
INT: exalts himself will be humbled and he that

Luke 14:11 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται
NAS: will be humbled, and he who humbles himself
KJV: and he that humbleth himself
INT: and he that humbles himself will be exalted

Luke 18:14 V-FIP-3S
GRK: ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται ὁ δὲ
NAS: himself will be humbled, but he who humbles
KJV: himself shall be abased; and
INT: exalts himself will be humbled the [one who] however

Luke 18:14 V-PPA-NMS
GRK: ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται
NAS: will be humbled, but he who humbles himself
KJV: and he that humbleth himself
INT: the [one who] however humbles himself will be exalted

2 Corinthians 11:7 V-PPA-NMS
GRK: ἐποίησα ἐμαυτὸν ταπεινῶν ἵνα ὑμεῖς
NAS: a sin in humbling myself
KJV: an offence in abasing myself
INT: did I commit myself humbling that you

2 Corinthians 12:21 V-ASA-3S
GRK: ἐλθόντος μου ταπεινώσῃ με ὁ
NAS: my God may humiliate me before
KJV: my God will humble me among
INT: having come of me should humble me the

Philippians 2:8 V-AIA-3S
GRK: ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος
NAS: as a man, He humbled Himself
KJV: a man, he humbled himself,
INT: as a man he humbled himself having become

Philippians 4:12 V-PNM/P
GRK: οἶδα καὶ ταπεινοῦσθαι οἶδα καὶ
NAS: I know how to get along with humble means, and I also
KJV: I know both how to be abased, and
INT: I know also [how] to be brought low I know also

James 4:10 V-AMP-2P
GRK: ταπεινώθητε ἐνώπιον Κυρίου
NAS: Humble yourselves in the presence
KJV: Humble yourselves in the sight
INT: Humble yourselves before Lord

1 Peter 5:6 V-AMP-2P
GRK: Ταπεινώθητε οὖν ὑπὸ
NAS: Therefore humble yourselves under
KJV: Humble yourselves therefore under
INT: Be humbled therefore under

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page