5015. ταράσσω (tarassó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5015. ταράσσω (tarassó) — 18 Occurrences

Matthew 2:3 V-AIP-3S
GRK: βασιλεὺς Ἡρῴδης ἐταράχθη καὶ πᾶσα
NAS: heard [this], he was troubled, and all
KJV: had heard [these things], he was troubled, and
INT: king Herod he was troubled and all

Matthew 14:26 V-AIP-3P
GRK: θαλάσσης περιπατοῦντα ἐταράχθησαν λέγοντες ὅτι
NAS: on the sea, they were terrified, and said,
KJV: the sea, they were troubled, saying,
INT: sea walking were troubled saying

Mark 6:50 V-AIP-3P
GRK: εἶδον καὶ ἐταράχθησαν ὁ δὲ
NAS: saw Him and were terrified. But immediately
KJV: and were troubled. And
INT: saw and were troubled and

Luke 1:12 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδών
NAS: Zacharias was troubled when he saw
KJV: saw [him], he was troubled, and
INT: and was troubled Zechariah having seen [him]

Luke 24:38 V-RPM/P-NMP
GRK: αὐτοῖς Τί τεταραγμένοι ἐστέ καὶ
NAS: to them, Why are you troubled, and why
KJV: Why are ye troubled? and why
INT: to them Why troubled are you and

John 5:4 V-IIA-3S
GRK: κολυμβήθρᾳ καὶ ἐτάρασσεν τὸ ὕδωρ
KJV: and troubled the water:
INT: pool and stirred the water

John 5:7 V-ASP-3S
GRK: ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ
NAS: the water is stirred up, but while
KJV: when the water is troubled, to put
INT: that when has been stirred the water

John 11:33 V-AIA-3S
GRK: πνεύματι καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν
NAS: in spirit and was troubled,
KJV: in the spirit, and was troubled,
INT: in spirit and troubled himself

John 12:27 V-RIM/P-3S
GRK: ψυχή μου τετάρακται καὶ τί
NAS: My soul has become troubled; and what
KJV: my soul troubled; and what
INT: soul of me has been troubled and what

John 13:21 V-AIP-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἐταράχθη τῷ πνεύματι
NAS: this, He became troubled in spirit,
KJV: said, he was troubled in spirit,
INT: Jesus was troubled in spirit

John 14:1 V-PMM/P-3S
GRK: Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ
NAS: Do not let your heart be troubled; believe
KJV: your heart be troubled: ye believe in
INT: not let trouble of you the

John 14:27 V-PMM/P-3S
GRK: ὑμῖν μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ
NAS: to you. Do not let your heart be troubled, nor
KJV: heart be troubled, neither
INT: to you not let be troubled of you the

Acts 15:24 V-AIA-3P
GRK: ἡμῶν ἐξελθόντες ἐτάραξαν ὑμᾶς λόγοις
NAS: instruction have disturbed you with [their] words,
KJV: from us have troubled you with words,
INT: us went out troubled you by words

Acts 17:8 V-AIA-3P
GRK: ἐτάραξαν δὲ τὸν
NAS: They stirred up the crowd
KJV: And they troubled the people and
INT: they troubled moreover the

Acts 17:13 V-PPA-NMP
GRK: σαλεύοντες καὶ ταράσσοντες τοὺς ὄχλους
NAS: agitating and stirring up the crowds.
INT: agitating and stirring up the crowds

Galatians 1:7 V-PPA-NMP
GRK: εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ
NAS: there are some who are disturbing you and want
KJV: some that trouble you, and
INT: there are who trouble you and

Galatians 5:10 V-PPA-NMS
GRK: ὁ δὲ ταράσσων ὑμᾶς βαστάσει
NAS: view; but the one who is disturbing you will bear
KJV: but he that troubleth you
INT: the one moreover troubling you will bear

1 Peter 3:14 V-ASP-2P
GRK: φοβηθῆτε μηδὲ ταραχθῆτε
NAS: THEIR INTIMIDATION, AND DO NOT BE TROUBLED,
KJV: terror, neither be troubled;
INT: you should be afraid of neither should you be troubled

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page