5053. τελευτάω (teleutaó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5053. τελευτάω (teleutaó) — 13 Occurrences

Matthew 2:19 V-APA-GMS
GRK: Τελευτήσαντος δὲ τοῦ
NAS: But when Herod died, behold, an angel
KJV: when Herod was dead, behold,
INT: having died moreover

Matthew 9:18 V-AIA-3S
GRK: μου ἄρτι ἐτελεύτησεν ἀλλὰ ἐλθὼν
NAS: has just died; but come
KJV: daughter is even now dead: but come
INT: of me presently has died but having come

Matthew 15:4 V-PMA-3S
GRK: μητέρα θανάτῳ τελευτάτω
NAS: OR MOTHER IS TO BE PUT TO DEATH.'
KJV: or mother, let him die the death.
INT: mother in death must die

Matthew 22:25 V-AIA-3S
GRK: πρῶτος γήμας ἐτελεύτησεν καὶ μὴ
NAS: married and died, and having
KJV: when he had married a wife, deceased, and,
INT: first having married died and not

Mark 7:10 V-PMA-3S
GRK: μητέρα θανάτῳ τελευτάτω
NAS: OR MOTHER, IS TO BE PUT TO DEATH';
KJV: or mother, let him die the death:
INT: mother in death must die

Mark 9:44 V-PIA-3S
GRK: αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ
KJV: worm dieth not,
INT: their not dies and the

Mark 9:46 V-PIA-3S
GRK: αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ
KJV: worm dieth not,
INT: their not dies and the

Mark 9:48 V-PIA-3S
GRK: αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ
NAS: THEIR WORM DOES NOT DIE, AND THE FIRE
KJV: their worm dieth not, and
INT: of them not dies and the

Luke 7:2 V-PNA
GRK: ἔχων ἤμελλεν τελευτᾷν ὃς ἦν
NAS: by him, was sick and about to die.
KJV: sick, and ready to die.
INT: being was about to die who was

John 11:39 V-RPA-GMS
GRK: ἀδελφὴ τοῦ τετελευτηκότος Μάρθα Κύριε
NAS: the sister of the deceased, said
INT: sister of him who has died Martha Lord

Acts 2:29 V-AIA-3S
GRK: ὅτι καὶ ἐτελεύτησεν καὶ ἐτάφη
NAS: that he both died and was buried,
KJV: he is both dead and buried,
INT: that both he died and was buried

Acts 7:15 V-AIA-3S
GRK: Αἴγυπτον καὶ ἐτελεύτησεν αὐτὸς καὶ
NAS: and [there] he and our fathers died.
KJV: Egypt, and died, he, and
INT: Egypt and died he and

Hebrews 11:22 V-PPA-NMS
GRK: Πίστει Ἰωσὴφ τελευτῶν περὶ τῆς
NAS: Joseph, when he was dying, made mention
KJV: Joseph, when he died, made mention
INT: By faith Joseph dying concerning the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page