5062. τεσσαράκοντα (tessarakonta)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5062. τεσσαράκοντα (tessarakonta) — 22 Occurrences

Matthew 4:2 Adj
GRK: νηστεύσας ἡμέρας τεσσεράκοντα καὶ νύκτας
KJV: And when he had fasted forty days and
INT: having fasted days forty and nights

Matthew 4:2 Adj
GRK: καὶ νύκτας τεσσεράκοντα ὕστερον ἐπείνασεν
KJV: and forty nights,
INT: and nights forty afterward he hungered

Mark 1:13 Adj
GRK: τῇ ἐρήμῳ τεσσεράκοντα ἡμέρας πειραζόμενος
KJV: in the wilderness forty days, tempted
INT: the wilderness forty days tempted

Luke 4:2 Adj
GRK: ἡμέρας τεσσεράκοντα πειραζόμενος ὑπὸ
KJV: Being forty days tempted
INT: days forty being tempted by

John 2:20 Adj
GRK: οἱ Ἰουδαῖοι Τεσσεράκοντα καὶ ἓξ
KJV: said the Jews, Forty and six
INT: the Jews Forty and six

Acts 1:3 Adj
GRK: δι' ἡμερῶν τεσσεράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς
KJV: being seen of them forty days, and
INT: during days forty being seen by them

Acts 4:22 Adj
GRK: ἦν πλειόνων τεσσεράκοντα ὁ ἄνθρωπος
KJV: was above forty years old, on
INT: was above forty the man

Acts 7:30 Adj
GRK: πληρωθέντων ἐτῶν τεσσεράκοντα ὤφθη αὐτῷ
KJV: And when forty years were expired,
INT: having been passed years forty appeared to him

Acts 7:36 Adj
GRK: ἐρήμῳ ἔτη τεσσεράκοντα
KJV: in the wilderness forty years.
INT: wilderness years forty

Acts 7:42 Adj
GRK: μοι ἔτη τεσσεράκοντα ἐν τῇ
KJV: sacrifices [by the space of] forty years
INT: to me years forty in the

Acts 13:21 Adj
GRK: Βενιαμίν ἔτη τεσσεράκοντα
KJV: of Benjamin, by the space of forty years.
INT: of Benjamin years forty

Acts 23:13 Adj
GRK: δὲ πλείους τεσσεράκοντα οἱ ταύτην
KJV: more than forty which
INT: moreover more than forty this

Acts 23:21 Adj
GRK: ἄνδρες πλείους τεσσεράκοντα οἵτινες ἀνεθεμάτισαν
KJV: them more than forty men, which
INT: men more than forty who put under an oath

2 Corinthians 11:24 Adj
GRK: Ἰουδαίων πεντάκις τεσσεράκοντα παρὰ μίαν
KJV: received I forty [stripes] save
INT: [the] Jews five times forty [lashes] except one

Hebrews 3:9 Adj
GRK: ἔργα μου τεσσεράκοντα ἔτη
KJV: my works forty years.
INT: works of me forty years

Hebrews 3:17 Adj
GRK: δὲ προσώχθισεν τεσσεράκοντα ἔτη οὐχὶ
KJV: was he grieved forty years?
INT: moreover was he indignant forty years [Was it] not

Revelation 7:4 Adj
GRK: ἐσφραγισμένων ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες
KJV: an hundred [and] forty [and] four
INT: sealed one hundred forty four thousand

Revelation 11:2 Adj
GRK: πατήσουσιν μῆνας τεσσεράκοντα καὶ δύο
KJV: shall they tread under foot forty [and] two
INT: will they trample upon months forty and two

Revelation 13:5 Adj
GRK: ποιῆσαι μῆνας τεσσεράκοντα καὶ δύο
KJV: to continue forty [and] two
INT: to act months forty and two

Revelation 14:1 Adj
GRK: αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες
KJV: an hundred forty [and] four
INT: him a hundred [and] forty four thousand

Revelation 14:3 Adj
GRK: αἱ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες
KJV: the hundred [and] forty [and] four
INT: the hundred [and] forty four thousand

Revelation 21:17 Adj
GRK: αὐτῆς ἑκατὸν τεσσεράκοντα τεσσάρων πηχῶν
KJV: an hundred [and] forty [and] four
INT: of it a hundred [and] forty four cubits

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page