τέσσαρσιν
Englishman's Concordance
τέσσαρσιν (tessarsin) — 5 Occurrences

Acts 10:11 Adj-DFP
GRK: ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιέμενον
NAS: down, lowered by four corners
KJV: sheet knit at the four corners, and
INT: a sheet great by four corners let down

Acts 11:5 Adj-DFP
GRK: ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιεμένην
NAS: lowered by four corners
KJV: from heaven by four corners; and
INT: a sheet great by four corners let down

Acts 12:4 Adj-DNP
GRK: φυλακήν παραδοὺς τέσσαρσιν τετραδίοις στρατιωτῶν
NAS: delivering him to four squads
KJV: and delivered [him] to four quaternions
INT: prison having delivered to four sets of four soldiers

Revelation 7:2 Adj-DMP
GRK: μεγάλῃ τοῖς τέσσαρσιν ἀγγέλοις οἷς
NAS: voice to the four angels
KJV: voice to the four angels,
INT: loud to the four angels to whom

Revelation 20:8 Adj-DFP
GRK: ἐν ταῖς τέσσαρσιν γωνίαις τῆς
NAS: the nations which are in the four corners
KJV: are in the four quarters
INT: in the four corners of the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page