5274. ὑπολαμβάνω (hupolambanó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5274. ὑπολαμβάνω (hupolambanó) — 5 Occurrences

Luke 7:43 V-PIA-1S
GRK: Σίμων εἶπεν Ὑπολαμβάνω ὅτι ᾧ
NAS: and said, I suppose the one whom
KJV: and said, I suppose that [he], to whom
INT: Simon said I take it that [he] to whom

Luke 10:30 V-APA-NMS
GRK: ὑπολαβὼν ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus replied and said, A man
KJV: And Jesus answering said, A certain
INT: having taken [it] up Jesus

Acts 1:9 V-AIA-3S
GRK: καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ
NAS: on, and a cloud received Him out of their sight.
KJV: and a cloud received him out of
INT: and a cloud hid him from

Acts 2:15 V-PIA-2P
GRK: ὡς ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε οὗτοι μεθύουσιν
NAS: are not drunk, as you suppose, for it is [only] the third
KJV: as ye suppose, seeing it is
INT: as you take it these are drunkards

3 John 1:8 V-PNA
GRK: οὖν ὀφείλομεν ὑπολαμβάνειν τοὺς τοιούτους
NAS: we ought to support such men,
INT: therefore ought to receive such

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page