ὑπομείναντας
Englishman's Concordance
ὑπομείναντας (hypomeinantas) — 1 Occurrence

James 5:11 V-APA-AMP
GRK: μακαρίζομεν τοὺς ὑπομείναντας τὴν ὑπομονὴν
NAS: blessed who endured. You have heard
KJV: we count them happy which endure. Ye have heard
INT: we call blessed the [ones] having endured The endurance

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page